Wprowadzenie sprzętu radiowego na statki spowodowało wzrost bezpieczeństwa na morzu. Jednakże alarmowanie było oparte głownie na komunikacji statek-statek. Często dochodziło do sytuacji, w której nadawane sygnały alarmowe przez statki znajdujące się w niebezpieczeństwie nie były odebrane i żadna akcja ratunkowa nie została podjęta. W celu zwiększenia skuteczności alarmowania opracowano system GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System).

System GMDSS jest istotną częścią międzynarodowej Konwencji SOLAS (Safety Of Life At Sea). Zawiera ona m.in. spis wymaganych na statkach urządzeń radiowych oraz opis procedur stosowanych w łączności priorytetowej (w niebezpieczeństwie i dla zapewnienia bezpieczeństwa). Określa sposób łączności (urządzenia) oraz procedury stosowane w łączności alarmowej w relacji statek-MRCC (Maritime Rescue and Coordination Centres), statek-CRS (Coast Radio Stations), z jednostkami powietrznymi (samoloty i helikoptery służb SAR) oraz z innymi statkami biorącymi udział w akcji ratunkowej. System, przy właściwym użytkowaniu, zapewnia szybkie i skuteczne alarmowanie.

Wszystkie akcje poszukiwania i ratowania są prowadzone przez MRCC i MRSC (Maritime Rescue Sub Centres) w obszarach nawigacyjnych zwykle przyległych do ich linii brzegowych.

GMDSS zapewnia również automatyczny odbiór informacji MSI (Maritime Safety Information) przez statki znajdujące się w zasięgu CRS.

GMDSS definiuje urządzenia radiowe stanowiące obowiązkowe wyposażenie dla wszystkich statków objętych Konwencją SOLAS w zależności od morskiego obszaru GMDSS w którym operują.

Statek konwencyjny (objęty Konwencją SOLAS) jest to statek o tonażu przekraczającym 300 GT oraz każdy statek pasażerski (z pewnymi wyjątkami). Szczegółowa definicja statku konwencyjnego SOLAS znajduje się w tomie 5 ALRS.

Statki niepodlegające Konwencji SOLAS nie muszą spełniać jej wymagań co do radiowego wyposażenia, jednakże ze względu na własne bezpieczeństwo często posiadają urządzenia radiowe.

Niektóre kraje wprowadziły postanowienia Konwencji do przepisów narodowych i wymagają wyposażenia radiowego dla wszystkich jednostek. Dla przykładu, w wielu krajach, wszystkie jednostki pływające (np. jachty) muszą posiadać radiotelefony VHF
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM