NAVTEX jest nawigacyjnym systemem rozgłaszania wiadomości MSI (Maritime Safety Information - Morskie Informacje Bezpieczeństwa tj. ostrzeżenia nawigacyjne i meteorologiczne, prognozy pogody i inne pilne wiadomości związane z bezpieczeństwem nawigacji) na obszar morski A1 i A2.

Komunikaty NAVTEX’u są przesyłane poprzez radioteleks przez nadajniki umieszczone na stacjach CRS (Coast Radio Station – Stacja Brzegowa) na następujących częstotliwościach:

 • 518 kHz MF (fale średnie) – wiadomości transmitowane są w języku angielskim – określanym jako międzynarodowy NAVTEX oraz/lub
 • 490 kHz MF (fale średnie) – wiadomości MSI oraz/lub inne informacje są transmitowane w języku lokalnym i są przede wszystkim przeznaczone dla małych jednostek – system określany jest mianem Narodowy NAVTEX oraz/lub
 • 4209,5 kHz (fale krótkie) – stosowany w rejonach tropikalnych, gdzie odbiór na częstotliwościach MF może być utrudniony

NAVTEX jest przeznaczony do transmisji wiadomości MSI do statków znajdujących się na wodach przybrzeżnych (w odległościach do 400 mil morskich od stacji brzegowej). Obszar pokryty przez stację systemu NAVTEX może zostać:

 • ograniczony tak, aby wykluczyć możliwość wzajemnego zakłócania się sąsiadujących stacji, np. zasięg stacji CRS Oostende (Belgia) wynosi 50 mil,
 • zwiększony w celu zapewnienia pełnego pokrycia wód obszaru przybrzeżnego – np. stacja CRS Azory (Portugalia) pokrywa obszar o promieniu 640 mil morskich!

poprzez regulację mocy nadajnika, ponieważ zasięg sygnału na zakresie MF uzależniony jest od jego mocy.

Nakładanie się sygnałów z różnych stacji nadawczych nie może być wyeliminowane wyłącznie poprzez regulacje mocy nadajników. Z tego względu równocześnie wprowadzony został podział czasu nadawania poszczególnych stacji – nadawanie następuje w interwałach. Każda stacja posiada dziesięciominutowy okres transmisji w każdej godzinie. W przypadku, gdy stacja posiada ważną wiadomość do natychmiastowego przekazania poza własnym czasem transmisji, następuje uzgodnienie ze stacją sąsiadującą CRS przerwania jej transmisji, umożliwiając tym samym natychmiastową transmisję ważnej/priorytetowej wiadomości bez zakłóceń.


Navtex receiver NAV 6

Przykładowy odbiornik systemu NAVTEX

Transmitowane wiadomości NAVTEX są odbierane przez odbiorniki systemu, które składają się z:

 • odbiornika radiowego, na stałe dostrojonego do częstotliwości NAVTEX (może to być odbiornik jedno lub dwu-częstotliwościowy, ten drugi umożliwia odbierać wiadomości na 518 kHz i 490 kHz bez konieczności przestrajania urządzenia),
 • przetwornika sygnału,
 • klawiatury (dla ustawiania funkcji odbiornika),
 • wyświetlacza i/lub drukarki wiadomości,
 • pamięci wewnętrznej do zapamiętywania otrzymanych wiadomości,
 • anteny.

Wymagania Konwencji SOLAS

Statki podlegające wymaganiom Konwencji SOLAS muszą posiadać odbiornik zdatny do odbioru wiadomości rozgłaszanych przez międzynarodową służbę NAVTEX, jeżeli statek odbywa podróż w jakimkolwiek obszarze objętym jej zasięgiem. Statek musi mieć możliwość odbioru wiadomości na każdej częstotliwości. Dlatego musi posiadać jeden odbiornik dwukanałowy lub dwa jednokanałowe (490 kHz i 518 kHz). Odbiornik powinien zawierać:

 • zintegrowane urządzenie drukujące lub,
 • wyświetlacz i wyjście drukarki lub,
 • podłączenie do zintegrowanego systemu nawigacyjnego.

Statki nie podlegające wymaganiom Konwencji SOLAS (non SOLAS), jeżeli jest to możliwe powinny posiadać odbiornik jednokanałowy. Użytkownik może przełączyć urządzenie na częstotliwość 490 kHz w celu odbioru wiadomości (w okresie transmisji danej stacji), a następnie po zakończonym odbiorze powrócić na częstotliwość 518 kHz.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM