W łączności radiotelefonicznej używane są nadajniki radiokomunikacyjne wysyłające wiadomości falami radiowymi na częstotliwości Tx, które są odbierane przez radiotelefony pracujące na tej samej częstotliwości oznaczonej jako Rx. Fale radiowe przenoszą energię elektro-magnetyczną w charakterystycznych pasmach częstotliwości wykorzystując zakres widma częstotliwości radiokomunikacyjnych. Częstotliwość fali oznacza liczę okresów drgań przypadającą na sekundę. Dla przykładu - morskie pasmo VHF RT pracuje jako część widma fali VHF przeznaczonej dla radiokomunikacji morskiej i obejmuje przedział od 156 MHz do 174 MHz. Długość fali z pasma widma częstotliwości radiowych wyliczana jest z następującej zależności: długość fali[m]=prędkość fali elektro-magnetycznej w próżni (300 x 106 m/s) / częstotliwość [Hz=1/s]. Na przykład: długość fali o częstotliwości 160 MHz wynosi (300 x 106) / (160 x 106 ) = 1,875 m.
Długość fali z zakresu VHF wynosi więc w przybliżeniu około 2m. Praktycznie oznacza to, że długość anteny VHF (antena dipolowa) dla pasma VHF nie musi być dłuższa niż pół długości fali, czyli około 1m, co powoduje, iż łączność w paśmie radiowym VHF idealnie nadaje się zarówno dla dużych statków morskich jak również dla małych łodzi rybackich czy jachtów.
Fale elektro-magnetyczne o relatywnie małej długości charakteryzują się propagacją przebiegającą w linii prostej pomiędzy stacją nadawczą Tx i odbiorczą Rx i rozchodzą się do widzialnej linii horyzontu. Z tego powodu najlepszym umiejscowieniem anteny VHF jest umieszczenie jej w najwyższym punkcie na statku w celu uzyskania największego zasięgu łączności. Przestrzeń rozchodzenia się fal VHF ograniczona jest również brakiem możliwości przechodzenia przez duże obiekty oraz wzgórza. Fala może natomiast być odbijana przez powyższe obiekty.Wskaż kursorem myszki jedną z jednostek lub stację brzegową CRS Tx/Rx na lądzie a zobaczysz, iż łódź oznaczona kolorem czerwonym znajduje się poza zasięgiem łączności stacji brzegowej CRS Tx/Rx. Wszystkie inne jednostki mogą komunikować się ze stacją brzegową CRS Tx/Rx ponieważ są fizycznie bliżej niż łódź czerwona lub ich anteny są umiejscowione wyżej co umożliwia znaleźć się w zasięgu "widoczności" anteny stacji brzegowej. W przypadku gdyby łódź czerwona była także poza zasięgiem łączności z innymi jednostkami wówczas nie miałaby możliwości odbioru jakichkolwiek wywołań bezpieczeństwa, priorytetowych lub rutynowych.

Zasięg radiokomunikacji VHF (czyli odległość od anteny do horyzontu) jest obliczany z następującego wzoru:
(symbol √ oznacz pierwiastek kwadratowy):
Zasięg [NM] = 2,25 x √ wysokość anteny [m].
Podczas wyliczania zasięgu pomiędzy dwiema antenami wzór przedstawia się następująco:
Zasięg między dwiema antenami [NM] = 2,25 x (√wysokość anteny I [m] + √wysokość anteny II [m])
Dla przykładu: zasięg pomiędzy anteną statkową (30 m nad poziomem morza) i anteną CRS (62 m ponad poziom morza) wynosi 2,25 x (√30 + √62) = 30,04 NM.

VHF transmission range

Zasięg radiokomunikacji VHF na morzu pomiędzy różnymi statkami oraz pomiędzy statkami a stacjami CRS może się dość znacznie różnić. Uzależnione jest to od zmiennych wysokości anten instalowanych na statkach o różnych rozmiarach i lokalizacji stacji CRS. W normalnych warunkach propagacji radiowej spodziewany zasięg radiokomunikacji w zakresie fal VHF waha się pomiędzy 20 a 30 mil morskich (Mm).

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM