Wprowadzenie sprzętu radiowego na statki spowodowało wzrost bezpieczeństwa na morzu. Jednakże alarmowanie było oparte głownie na komunikacji statek-statek. Często dochodziło do sytuacji, w której nadawane sygnały alarmowe przez statki znajdujące się w niebezpieczeństwie nie były odebrane i żadna akcja ratunkowa nie została podjęta. W celu zwiększenia skuteczności alarmowania opracowano system GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System).

System GMDSS jest istotną częścią międzynarodowej Konwencji SOLAS (Safety Of Life At Sea). Zawiera ona m.in. spis wymaganych na statkach urządzeń radiowych oraz opis procedur stosowanych w łączności priorytetowej (w niebezpieczeństwie i dla zapewnienia bezpieczeństwa).

Określa sposób łączności (urządzenia) oraz procedury stosowane w łączności alarmowej w relacji statek-MRCC (Maritime Rescue and Coordination Centres), statek-CRS (Coast Radio Stations) oraz z innymi statkami biorącymi udział w akcji ratunkowej. System, przy właściwym użytkowaniu, zapewnia szybkie i skuteczne alarmowanie.

GMDSS zapewnia również automatyczny odbiór informacji MSI (Maritime Safety Information) przez statki znajdujące się w zasięgu CRS.

Przepisy dotyczące wyposażenia radiowego statków zawarte w Konwencji dotyczą jedynie statków, których tonaż jest większy od 300GRT oraz statków pasażerskich z pewnymi wyjątkami. Szczegółową definicję można znaleźć w treści Konwencji SOLAS.

Statki niepodlegające Konwencji SOLAS nie muszą spełniać jej wymagań co do radiowego wyposażenia, jednakże ze względu na własne bezpieczeństwo często posiadają urządzenia radiowe.

Niektóre kraje wprowadziły postanowienia Konwencji do przepisów narodowych i wymagają wyposażenia radiowego dla wszystkich jednostek. Dla przykładu, w wielu krajach, wszystkie jednostki pływające (np. jachty) muszą posiadać radiotelefony VHF.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM