ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΕΠΙΛΕΓΜΈΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ IMO: ΜΕΡΟΣ Α
Το Μέρος A καλύπτει τις φράσεις που χρησιμοποιούνται σε εξωτερικές επικοινωνίες από ένα πλοίο προς τη στεριά, από τη στεριά προς ένα πλοίο και μεταξύ πλοίων όπως απαιτείται από τον αναθεωρημένο STCW του 1978, Πίνακας A-II/1, καθώς και φράσεις που χρησιμοποιούνται πάνω στο πλοίο σε συνομιλίες μεταξύ των πιλότων και των ομάδων γέφυρας, όπως απαιτείται από τον αναθεωρημένο Κανονισμό 14(4) κεφάλαιο V της SOLAS του 1974.

A1 ΦΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Προσοχή: η χρήση των Τυποποιημένων Φράσεων στις εξωτερικές επικοινωνίες των σκαφών δεν εξαιρείται από τη χρήση στις διαδικασίες ραδιοεπικοινωνίας, όπως ορίζεται στους Κανονισμούς Ασυρμάτων της ITU.

A1/1 Κυκλοφορία Κινδύνου

Ο σταθμός ελέγχου επικοινωνιών σε περίπτωση κινδύνου μπορεί να επιβάλλει σιγή ασυρμάτου στους παρεμβαλόμενους σταθμούς με τους όρους "Seelonce Mayday/Distress", εκτός κι αν αυτοί έχουν μηνύματα σχετικά με τον κίνδυνο.

A1/1.1 Επικοινωνία σε περίπτωση Κινδύνου
Σημείωση: Η επικοινωνία σε περίπτωση κινδύνου πρέπει να ξεκινά πάντα αναφέροντας τη θέση του σκάφους που βρίσκεται σε κίνδυνο όπως ορίζεται στο Καθολικό 11 Θέσεων/ 13 Ενδείξεων", αν δεν περιλαμβάνετε στο σήμα κινδύνου DSC.

.1 Φωτιά, έκρηξη
.1 I am / MV ... on fire (- after explosion).
.2 Where is the fire?
.2.1 Fire is
- on deck.
- in engine-room.
- in hold(s).
- in superstructure/accommodation/... .
.3 Are dangerous goods on fire?
.3.1 Yes, dangerous goods are on fire.
.3.2 No, dangerous goods are not on fire.
.4 Is there danger of explosion?
.4.1 Yes, danger of explosion.
.4.2 No danger of explosion.
.5 I am / MV ... not under command.
.6 Is the fire under control?
.6.1 Yes, fire is under control.
.6.2 No, fire is not under control.
.7 What kind of assistance is required?
.7.1 I do not / MV ... does not require assistance.
.7.2 I require / MV ... requires
- fire fighting assistance.
- breathing apparatus - smoke is toxic.
- foam extinguishers/CO2 extinguishers.
- fire pumps.
- medical assistance/... .
.8 Report injured persons.
.8.1 No persons injured.
.8.2 Number of injured persons/casualties: ... .
.2 Πλημμύρα
.1 I am / MV ... is flooding below water line/in the engine room/in the hold(s).
.2 I / MV ... cannot control flooding.
.3 What kind of assistance is required?
.3.1 I require / MV ... requires pumps/divers, ... .
.3.2 I will send pumps/divers/... .
.3.3 I cannot send pumps/divers ... .
.4 I have / MV ... has dangerous list to port side/starboard.
.5 I am/ MV ... in critical condition.
.6 Flooding is under control.
.7 I / MV ... can proceed without assistance.
.8 I require/ MV ... requires escort/tug assistance/... .
.3 Σύγκρουση
.1 I have / MV ... has collided
-with MV
- with unknown vessel/object / ... .
- with ...(όνομα) light vessel.
- with seamark ... (καταγεγραμμένο όνομα).
- with iceberg/ ... .
.2 Report damage.
.2.1 I have / MV ... has damage above / below water line.
.2.2 I am / MV ... not under command.
.2.3 I / MV ... cannot establish damage.
.2.4 I / MV cannot repair damage.
.2.5 I / MV ... can only proceed at slow speed.
.3 What kind of assistance is required?
.3.1 I require / MV ... requires / escort / tug assistance /... .
.4 Προσάραξη
.1 I am / MV... aground.
.2 I require / MV... requires tug assistance / pumps / ... .
.3 What part of your vessel is aground?
.3.1 Aground forward / amidships /aft / full length.
.3.2 I cannot establish which part is aground.
.4 Warning. Uncharted rocks in position ... .
.5 Risk of grounding at low water.
.6 I / MV... will jettison cargo to refloat.
.6.1 Warning! Do not jettison IMO-Class cargo!
.7 When do you / does MV... expect to refloat?
.7.1 I expect / MV... expects to refloat
-at ... UTC.
- when tide rises.
- when weather improves.
- when draft decreases.
- with tug assistance / ... .
.8 Can you / can MV... beach?
.8.1 I / MV... can / will beach in position ... .
.8.2 I / MV... cannot beach.
.5 Κλίση - κίνδυνος ανατροπής
.1 I have / MV... has dangerous list to port / starboard.
.2 I / MV... will
- transfer cargo / bunkers to stop listing.
- jettison cargo to stop listing.
.3 I am / MV... in danger of capsizing (list increasing).
.6 Βύθιση
.1 I am / MV... sinking after collision / grounding / flooding / explosion /.
.2 I require / MV... requires assistance.
.3 I am / MV... proceeding to your assistance.
.4 ETA at distress position within ... hours / at ... UTC.
.7 Πλοίο ακυβέρνητο που παρασύρεται
.1 I am / MV...
- not under command.
- adrift.
- drifting at ... knots to ... (σημεία πυξίδας).
- drifting into danger.
.2 I require / MV... requires tug assistance.
.8 Ενοπλη επίθεση/ πειρατεία
.1 I am / MV... under attack by pirates.
.1.1 1 / MV... was under attack by pirates.
.2 I require / MV... requires assistance.
.3 What kind of assistance is required?
.3.1 I require / MV... requires
- medical assistance.
- navigational assistance.
- military assistance.
- tug assistance.
-escort / ... .
.4 Report damage.
.4.1 I have / MV has
- no damage.
- damage to navigational equipment / ... .
.4.2 I am / MV... not under command.
.5 Can you / can MV... proceed?
.5.1 Yes, I / MV... can proceed.
.5.2 No, I / MV... cannot proceed.
.9 Μη προσδιορισμένος κίνδυνος
.1 I have / MV... has problems with cargo /.engine(s) / navigation / ... .
.2 I require / MV... requires ... .
.10 Εγκατάλειψη σκάφους
.1 1/ crew of MV ... must abandon vessel... after explosion / collision /
grounding / flooding / piracy / armed attack / ... .
.11 Άνθρωπος στη θάλασσα
. 1 I have / MV... has lost person(s) overboard in position ... .
.2 Assist with search in vicinity of position ... .
. 3 All vessels in vicinity of position ... keep sharp lookout and report to ... .
.4 I am / MV... is proceeding for assistance. ETA at ... UTC / within ... hours.
.5 Search in vicinity of position ... .
.5.1 I am / MV... is searching in vicinity of position ... .
. 6 Aircraft ETA at ... UTC / within ... hours to assist in search.
. 7 Can you continue search?
. 7.1 Yes, I can continue search.
. 7.2 No, I cannot continue search.
. 8 Stop search.
. 8.1 Return to ... .
. 8.2 Proceed with your voyage.
.10 What is the result of search?
.10.1. The result of search is negative.
.11 I/ MV ... located / picked up person(s) in position ... .
.12 Person picked up is crew/member / passenger of MV ... .
.13 What is condition ofperson(s)?
.13.1 Condition ofperson(s) bad / good.
.13.2 Person(s) dead.

Πηγή: Fabe D., Suban V.: Maritime Verbal Communication, Πανεπιστήμιος Λουμπλιάνας, Τμήμα ναυτικών σπουδών και μεταφορών, Portorož, Σλοβενία 2003 με άδεια του IMO
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM