Αυτό το είδος σήματος έχει τη χαμηλότερη προτεραιότητα. Είναι το πιο συνηθισμένο σήμα που χρησιμοποιείται για επικοινωνία με φίλους σε ένα άλλο σκάφος, για επικοινωνία με τη μαρίνα, για τη εκκίνηση ενός συνδέσμου δημόσιας ανταπόκρισης φωνητικής επικοινωνίας μέσω ενός CRS προς ένα συνδρομητή στην ξηρά που χρησιμοποιεί κανάλι εργασίας duplex, κλπ.

Δημόσια ανταπόκρισης στις συχνότητες MF

Διεθνή και εθνικα κανάλια DSC διαφορετικά από το κανάλι κινδύνου και ανάγκης DSC 2187.5 kHz χρησιμοποιούνται για ψηφιακές επιλεκτικές κλήσης σε MF για δημόσια ανταπόκριση.
Τα πλοία που καλούν έναν παράκτιο σταθμός μέσω DSC στις MF για δημόσια ανταπόκριση θα ήταν προτιμότερο να χρησιμοποιούν το εθνικό κανάλι DSC του παράκτιους σταθμού.
Το διεθνές κανάλι DSC δημόσιας ανταπόκρισης μπορεί γενικά να χρησιμοποιείται μεταξύ πλοίων και παράκτιων σταθμών διαφορετικής εθνικότητας. Η συχνότητα εκπομπής των πλοίων είναι τα 2189.5 kHz, και η συχνότητα λήψης τα 2177 kHz.
Η συχνότητα 2177 kHz χρησιμοποιείται επίσης για την ψηφιακή επιλεκτική κλήσης μεταξύ πλοίων για συζητήσεις γενικού περιεχομένου.

Εκπομπή κλήσης DSC δημόσιας ανταπόκρισης προς έναν παράκτιο σταθμός ή προς ένα άλλο πλοίο

Η κλήση DSC δημόσιας ανταπόκρισης προς έναν παράκτιο σταθμό ή προς ένα άλλο πλοίο γίνεται ως εξής:
 1. συντονίστε τον πομπό στο σχετικό κανάλι DSC
 2. επιλέξτε τη μορφή για την κλήση ενός συγκεκριμένου σταθμού στη συσκευή DSC
 3. πληκτρολογήστε ή επιλέξε από το πληκτρολόγιο της συσκευής DSC:
 • την 9-ψήφια ταυτότητα του σταθμού που θα καλέσετε
 • την κατηγορία της κλήσης (ρουτίνας)
 • το είδος της μετέπειτα επικοινωνίας (συνήθως ραδιοτηλεφωνία)
 • ένα προτινόμενο κανάλι εργασίας αν καλείτε άλλο σπλοίο (η πρόταση για το κανάλι εργασίας ΔΕΝ πρέπει να περιλαμβάνετε στις κλήσης προς έναν παρακτιο σταθμό. Ο παράκτιος σταθμός κατά την αναγνώριση της DSC θα υποδείξει ενα κενό κανάλι εργασίας σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευής DSC),
4. εκτελέστε την κλήση DSC.

Μετά την εκπομπή του σήμερος Ρουτίνας με DSC και τη λήψη της αναγνώρισης της DSC, η φωνητική επικοινωνία συνεχίζεται σε ενα κανάλι εργασίας των MF το οποίο υποδεικνύεται στην αναγνώρισης της DSC από το άλλο σκάφος ή CRS.

(MMSI του σταθμού που καλεί 1-3 φορές) ή και (Όνομα του σταθμού που καλεί 1-3 φορές) ή και (Σήμα κλήσης του σταθμού που καλεί 1-3 φορές)

ΕΔΩ (MMSI του σταθμού που καλεί 1-3 φορές) ή και (Όνομα του σταθμού που καλεί 1-3 φορές) ή και (Σήμα κλήσης του σταθμού που καλεί 1-3 φορές)

(Μήνυμα)

ΟΒΕΡ

Πρότυπο Σήματος και Μηνύματος Ρουτίνας

Ασύρματε Λινγκμπάι, Ασύρματε Λινγκμπάι, Ασύρματε Λινγκμπάι

ΕΔΩ 278054321, Σπινάκερ, Σπινάκερ, Σπινάκερ, κωδικός Sierra 5 Lima 1 2

Ζητώ σύνδεση με το συνδρομητή +44 1253 779123

ΟΒΕΡ
Παράδειγμα Σήματος και Μηνύματος Ρουτίνας

Κλήση παράκτιου σταθμού

Η εκπομπή μιας DSC σε MF/HF χρειάζεται σχεδόν 8 δευτερόλεπτα. Ο Παράκτιος Σταθμός αν μπορεί θα απαντήσει στην κλήση μέσα σε 4½ λεπτά στέλνοντας την αναγνώριση της DSC που περιέχει πληροφορίες για τις συχνότητες εργασίας της μετέπειτα επικοινωνίας. Μετά τη λήψη της αναγνώρισης σηκώστε το ακουστικό για να συντονίσετε τον ασύρματο στις συχνότητες εργασίας.
Αν δε ληφθεί αναγνώριση μέσα σε 5 λεπτά η συσκευή επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη τηλεφωνίας και ξεκινά τη σάρωση, αν έχει επιλεχθεί αυτό.

Αν στην κλήση είχε συμπεριληφθεί τηλεφωνικός αριθμός τότε αμέσως μετά τη λήψη της αναγνώρισης η DSC επαναλαμβάνετε στη συχνότητα εργασίας. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον παράκτιο σταθμό για την αξιολόγηση της ποιότητα του καναλιού. Αν η αξιολόγηση ποιότητας καναλιού δείξει ότι η επικοινωνία θα είναι ικανοποιητική ο παράκτιος σταθμός στέλνει αναγνώριση της DSC και ξεκινά να καλεί τον αριθμό του συνδρομητή. Στο ηχείο ή στο ακουστικό μπορεί να ακουστεί ο τόνος της κλήσης.
Όταν το ακουστικό τοποθετηθεί στη θέση του μετά από μια Άμεση Κλήση στέλνετε μια κλήση DSC που γράφει "End of call" (τέλος κλήσης) για να τερματιστεί η σύνδεση. Ο παράκτιος σταθμός μπορεί να απαντήσει με μια κλήση DSC που να δηλώνει τη διάρκεια της σύνδεσης.

Εξάσκηση στον προσομοιωτή του ασυρμάτου MF/HF

 1. Πιέστε το πλήκτρο Menu και επιλέξτε DSC CALL
 2. Επιλέξτε είδος κλήσης COAST STATION (SHORE)
 3. Κάποιοι παράκτιοι σταθμοί παρέχουν αυτόματη σύνδεση με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα επιλέξτε PHONE NO και πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό. Διαφορετικά: πληκτρολογήστε την 9-ψήφια MMSI του επιθυμητού παράκτιου σταθμού.
 4. Αν η MMSI υπάρχει στη λίστα των σταθμών οι συχνότητες επιλέγονται από τις συχνότητες DSC του σταθμού, αν υπάρχουν, διαφορετικά από τη λίστα των συχνοτήτων DSC που δεν είναι για σήματα κινδύνου. Αν οι συχνότητες DSC επιλέχτικαν από την οθόνη Τηλεφωνία πριν από τη κλήση τότε είναι προεπιλεγμένες. Δεν πρέπει να επιλεγούν για κανένα λόγο συχνότητες κινδύνου.
 5. Εκκίνηση εκπομπής κλήσης.


Κλήση πλοίου

Η εκπομπή μιας DSC σε MF/HF χρειάζεται σχεδόν 8 δευτερόλεπτα. Το πλοίο που καλείται πρέπει να απαντήσει στην κλήση μέσα σε 4½ λεπτά στέλνοντας μια αναγνώριση της DSC που περιέχει πληροφορίες για τις συχνότητες εργασίας της μετέπειτα επικοινωνίας. Μετά τη λήψη της αναγνώρισης σηκώστε το ακουστικό για να συντονίσετε τον ασύρματο στις συχνότητες εργασίας.
Αν δε ληφθεί αναγνώριση μέσα σε 5 λεπτά η συσκευή επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη τηλεφωνίας και ξεκινά τη σάρωση, αν έχει επιλεχθεί αυτό.

Εξάσκηση στον προσομοιωτή του ασυρμάτου MF/HF


 1. Πιέστε το πλήκτρο Menu και επιλέξτε DSC CALL
 2. Επιλέξτε είδος κλήσης SHIP
 3. Πληκτρολογήστε την 9-ψήφια MMSI του επιθημητού πλοίου
 4. Επιλέξτε την οθόνη τηλεφωνίας για αλλαγή των συχνοτήτων εργασίας
 5. Εισάγετε τις συχνότητες εργασίας της κλήσης
 6. Επιλέξτε τη συχνότητα της DSC. Συνήθως για επικοινωνία μεταξύ πλοίων χρησιμοποιούνται τα 2177 kHz. Δεν πρέπει να επιλεγούν για κανένα λόγο συχνότητες κινδύνου.
 7. Εκκίνηση εκπομπής κλήσης.
Επανάληψη κλήσης

Μια κλήση DSC δημόσιας ανταπόκρισης μπορεί να επαναληφθεί στο ίδιο ή σε άλλο κανάλι DSC αν δε ληφθεί αναγνώριση μέσα σε 5 λεπτά.
Οι περεταίρω απόπερες κλήσεως πρέπει να καθυστερούν τουλάχιστον 15 λεπτά αν δεν έχει ληφθεί ακόμα αναγνώριση.

Λήψη Σήματος Ρουτίνας

Όταν ο πομπός δε χρησιμοποιείται για επικοινωνία θα πρέπει να ενεργοποιείται η σάρωση για να παρακολουθεί μία ή περισσότερες συχνότητες DSC δημόσιας ανταπόκρισης και επικοινωνίας μεταξύ πλοίων. Η λήψη μιας μια κλήσης ρουτίνας που απευθύνεται στο πλοίο υποδηλώνεται από ένα ηχητικό σήμα.
Κατά τη λήψη μιας κλήσης DSC από έναν παράκτιο σταθμό ή από άλλο πλοίο η αναγνώρισης της DSC αποστέλεται ως εξής:
 1. συντονίστε τον πομπό στη συχνότητα εκπομπής του καναλιού DSC στο οποίο λάβατε την κλήση,
 2. επιλέξτε τη μορφή της αναγνώρισης στη συσκευή DSC,
 3. στείλτε την αναγνώριση δηλώνοντας αν το πλοίο μπορεί να επικοινωνήσει όπως προτείνεται στην κλήση (είδος επικοινωνίας και συχνότητα εργασίας),
 4. αν μπορείτε να επικοινωνήσετε όπως αναφέρεται, συντονίστε τον πομπό και το δέκτη ραδιοτηλεφωνίας στις αναφερόμενες συχνότητες εργασίας και ετοιμαστείτε να λάβετε την επικοινωνία.

Εξάσκηση στον προσομοιωτή του ασυρμάτου MF/HF

 1. Σταματήστε τον ήχο.
 2. Προβολή του περιεχομένου της κλήσης
 3. Πιέστε το ACK ή σηκώστε το ακουστικό. Η κλήση πρέπει να απαντηθεί στέλνοντας Αναγνώριση DSC μέσα σε 4½ λεπτά. ΣΗΚΩΣΤΕ ΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ και θα αναγραφεί ACK αν στην κλήση αναφεται η τηλεφωνία SSB και οι νόμιμες συχνότητες. Σηκώνοντας το ακουστικό ή πιέζοτας το πλήκτεο θα ξεκινήσει η αποστολή της αναγνώρισης που περιλαμβάνει τον τρόπο λειτουργίας και τις συχνότητες τις ληφθείσας κλήσης.
 4. Η αποστολή της αναγνώρισης DSC διακρεί σχεδόν 8 δευτερόλεπτα. Μετά η συσκευή μπαίνει αυτόματα στον τρόπο λειτουργίας και στις συχνότητες εργασίας της αναγνώρισης και η φωνητική επικοινωνία μπορεί να ξεκινήσει.
 5. Όταν το ακουστικό αφήνεται στη θέση του η συσκευή επιστρέφει στις προηγούμενες ρυθμίσεις τηλεφωνίας.♠


Άμεσες Κλήσεις

Κάποιοι παράκτιοι σταθμοί παρέχουν αυτόματη σύνδεση από το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο επιτρέποντας σε έναν κάτοχο τηλεφώνουν να καλέσει ένα πλοίο απευθείας χωρίς την παρέμβαση χειριστή στον παράκτιο σταθμό.
Σημείωση: Πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η Αυτόματη Αναγνώριση για να επιτρέπεται η αυτόματη σύνδεση, βλ. DSC Status Display (οθόνη κατάστασης DSC).
Η αναγνώριση ξεκινά αμέσως μόλις ληφθεί μια Άμεση Κλήση. Το ακουστικό πρέπει να σηκωθεί μέσα σε 1 λεπτό, γεγονός που θα ξεκινήση μια κλήση DSC στη συχνότητα εργασίας. Αυτή η κλήση χρησιμοποιείται από τον παράκτιο σταθμό για την αξιολόγηση της ποιότητας του καναλιού. Όταν ληφθεί η αναγνώριση μπορεί να ξεκινήσει η τηλεφωνική επικοινωνία.
Όταν το ακουστικό τοποθετείται στη θέση του μετά από μια Άμεση Κλήση στέλνεται ένα σήμα DSC που αναγράφει "End of call" (τέλος κλήσης) για να τερματιστεί η σύνδεση. Ο παράκτιος σταθμός μπορεί να απαντήσει στέλνοντας ένα σήμα DSC που να αναφέρει τη διάρκεια της σύνδεσης.

Μετά τη λήψη ενός σήματος Ρουτίνας μπορείτε:
 • Να δεχτείτε και να απαντήσετε στην κλήση στέλνοντας μια αναγνώριση.
 • Να μη δεχτείτε την κλήση: Πιέστε το C για να ακυρώσετε το κουδούνισμα και να καθαρίσετε την οθόνη.

Δοκιμές του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τα σήματα κινδύνου και ασφάλειας

Οι δοκιμές στην αποκλειστική συχνότητα κινδύνου και ασφάλειας DSC 2187.5 kHz πρέπει να αποφεύγεται όσο είναι δυνατό με τη χρήση άλλων μεθόδων.
ΔΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΣΗΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΤΟΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙΤΕ ΒΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ.
Παρακαλώ συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη για τις σωστές ενέργειες.
Οι δοκιμές πρέπει να γίνονται μία φορά την εβδομάδα.

Εξάσκηση στον προσομοιωτή του ασυρμάτου MF/HF

 1. Πιέστε το πλήκτρο Menu και επιλέξτε DSC CALL
 2. Επιλέξτε είδος κλήσης COAST STATION (SHORE)
 3. Πληκτρολογήστε την 9-ψήφια MMSI του κοντινότερου παράκτιου σταθμού που μπορεί να δεχτεί και να απαντήσης σε δοκιμαστικές κλήσεις DSC
 4. Επιλέξτε τις συχνότητες DSC
 5. Ξεινήστε την εκπομπή του σήματος
 6. Η εκπομπή ενός σήματος DSC στις MF/HF διαρκεί περίπου 8 δευτερόλεπτα. Ο παράκτιος σταθμός πρέπει να απαντήσει στέλνοντας μια Αναγνώριση DSC μέσα σε 4 1/2 λεπτά. Δεν πρέπει να διεξαχθεί περεταίρω επικοινωνία.
 7. Η οθόνη δείχνει το περιεχόμενο της αναγνώρισης


Δημόσια αντοπόκριση σε συχνότητες HF

Οι διαδικασίες για επικοινωνία DSC δημόσιας ανταπόκρισης σε HF είναι ίδιες με των MF.
Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της διάδοσης κατά την επικοινωνία DSC σε HF.
Τα διεθνείς και εθνικά κανάλια HF DSC διαφέρουν από αυτά που χρησιμοποιούνται για σκοπούς κινδύνου και ασφάλειας.
Τα πλοία που καλούν έναν παράκτιο σταθμό σε HF μέσω DSC δημόσιας ανταπόκρισης είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούν το εθνικό κανάλι DSC του σταθμού.

Δοκιμές του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τα σήματα κινδύνου και ασφάλειας σε HF

Η διαδικασία για τον έλεγχο του εξοπλισμού τωνπλοίων που χρησιμοποιείται για DSC κινδύνου, έκτακτης ανάγκης και ασφάλειας σε HF με την αποστολή δοκιμαστικών σημάτων DSC σε κανάλια κινδύνου HF DSC είναι η ίδια με τις δοκιμές στη συχνότητα κινδύνου MF DSC 2187.5 kHz.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM