Τα εγχειρίδια που συνίσταται (είναι υποχρεωτικά για τα σκάφη της SOLAS) να υπάρχουν σε κάθε σκάφος που διαθέτει σύστημα ασυρμάτου:
  • Κανονισμοί ασυρμάτων (Διεθνείς και εθνικοί)
  • Εγχειρίδιο Χρήσης των Σταθμών Ναυτικής και της Κινητής Ναυτικής Δορυφορικής Υπηρεσίας ή των Εγχειρίδιο του GMDSS
  • Κατάλογος των Σημάτων Κλήσης και των Αριθμητικών Ταυτοτήτων
  • Κατάλογος των Σταθμών Πλοίων
  • Κατάλογος των Σταθμών Ακτών
  • Κατάλογος Ραδιοπροσδιορισμού και Σταθμών Ειδικών Υπηρεσιών
  • International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual
  • International Code of Signals

Αυτά τα εγχειρίδια πρέπει να αντικαθίστανται από άλλες πηγές ίδιου περιεχομένου, όπως τα εγχειρίδια/CD του ALRS τόμος 1-6) ή διαδικτυακές πηγές όπως η βάση δεδομένων ITU MARS (www.itu.int/ITU-R/go/mars/).
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM