Οι χειριστές ασυρμάτων σε εμπορικά ή σκάφη αναψυχής που δεν υπάγονται στη σύμβαση SOLAS και τα οποία διαθέτουν συστήατα μεγάλης εμβέλειας (ασύρματο MF/HF) ή δορυφορικό εξοπλισμό πρέπει να πιστοποιούνται με κάποιο ελάχιστο πρότυπο. Αυτό είναι το GMDSS LRC (Πιστοποιιητικό Μεγάλης Εμβέλειας).

Ολα τα παρακάτω κεφάλαια καλύπτουν τη θεωρία και την πράξη των παρακάτω συσκευών:


Το LRC εκδίδεται από τις κρατικές αρχές. Οι προδιαγραφές μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Οι Ευρωπαϊκές χώρες γενικά ακολουθούν τη ΣΥΣΤΑΣΗ της CEPT/ERC 31-05 E("Εναρμόνιση των διαδικασιών πιστοποίησης των χειριστών θαλάσσιων ασυρμάτων καταλλήλων για σκάφη που χρησιμοποιούν τις συχνότητες και τις τεχνικές του παγκόσμιου συσττήματος ασφαλείας και κινδύνου σε προαιρετική βάση").
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM