• w przypadku, gdy odbierane wiadomości są drukowane należy pamiętać o zaopatrzeniu jednostki w wystarczającą ilość papieru przed rozpoczęciem każdej podróży,
  • odbiornik powinien być uruchomiony co najmniej cztery godziny przed rozpoczęciem podróży. Zapewni to odbiór co najmniej jednej wiadomości ze stacji w jej czasie nadawania. W przypadku, gdy jednostka (statek, jacht) odbywa częste podróże zaleca się utrzymywać odbiornik ciągle włączony (aby nie utracić ważnych komunikatów, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo podróży),
  • instrukcja obsługi odbiornika powinna być dostępna obok urządzenia. Należy pamiętać, iż istnieją znaczne różnice w programowaniu, dostępie do funkcji itd. w zależności od typu urządzenia i producenta,
  • wodoodporna kopia mapy obszarów, przez które jednostka będzie płynąć powinna być dostępna na burcie. Mapa powinna zawierać: granice obszarów, stacje CRS i ich identyfikatory, czasy transmisji stacji. Mapa powinna być umieszczona w pobliżu odbiornika. Pamiętajmy, iż wszystkie te informacje można znaleźć w tomie III i V ALRS („radiosygnały”),
  • odbiornik powinien być tak ustawiony, aby odbierać wiadomości na obszar w którym jednostka się znajduje oraz do którego zmierza. Pozwoli to uniknąć odbioru wiadomości nieistotnych dla jednostki i marnotrawienia papieru,
  • odbiornik powinien być ustawiony do odbioru tylko tych wiadomości, które załoga chce odbierać. Domyślnie odbiornik odbiera wszystkie/większość wiadomości (taka jest rekomendacja). Jednakże oczywistym jest, iż np. w przypadku braku na statku systemu pozycjonowania Loran, to wiadomości nt. pracy tego systemu powinny być odrzucone,
  • szczególną uwagę należy zwrócić na programowanie odbioru wiadomości ze stacji i ich typów, ponieważ w obu przypadkach te same duże litery alfabetu A..Z są w użyciu, co może doprowadzić do niejasności! Operator może być przekonany, że programuje odbiór stacji CRS, podczas gdy w rzeczywistości może programować odbiór typu wiadomości,
  • w odbiornikach jednokanałowych, częstotliwość 518 kHz powinna być zawsze wybrana. Możliwe jest przełączenie odbiornika na częstotliwość 490 kHz, jednakże tylko na kilka minut wyłącznie do odbioru wiadomości podczas czasu transmisji danej stacji CRS,
  • w przypadku odbioru wiadomości niezupełnej lub nieczytelnej, odpowiednia stacja CRS powinna być o tym powiadomiona. W treści przekazu należy podać czas odbioru (UTC) oraz pozycję jednostki. Takie zgłoszenia pomogą usprawnić system,
  • jakiekolwiek spostrzeżenie istotne dla bezpieczeństwa nawigacji dokonane podczas podróży powinno zostać natychmiast zgłoszone do najbliższej stacji brzegowej CRS lub innej stacji, tak aby wszystkie jednostki przebywające w tym akwenie zostały poinformowane o zdarzeniu poprzez system NAVTEX (o ile stacja CRS uzna, że wszystkie jednostki w jej obszarze odpowiedzialności powinny tą informację uzyskać).
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM