PROCEDURY GŁOSOWE

Mówienie i słuchanie w przekazie radiowym mają inny charakter niż w normalnej rozmowie. Łączność radiowa wymaga zmiany techniki mówienia z naturalnych, potocznych wypowiedzi do w bardziej świadomych, proceduralnych, jasnych, zwięzłych i pewnych. Korzystanie z zaleceń dotyczących wymowy jest obowiązkowe dla operatora. Jak widać ze sposobu wypowiedzi liczb, założeniem jest doprowadzenie do prostoty wypowiedzi tak aby zapewnić większe prawdopodobieństwo przekazania informacji dokładnej i zrozumiałej.

Operator powinien postępować godnie z rekomendacjami wymowy. Operator musi być zawsze świadomy precyzji wymowy i powinien powstrzymać się od wstawiania dodatkowych dźwięków w swoim komunikacie zwłaszcza takich zwykłych brzmień jak "ach", "hm", "no", itp. Przy rozpoczęciu jakiejkolwiek łączności operator powinien być świadomy umieszczenia mikrofonu, tak aby nie był za blisko lub daleko. W sytuacjach nagłych, często operatorzy w stresie, wkładają niemalże mikrofony do ust lub przyciskają mocno do nich, przez co ich głos ulega zniekształceniu i przekaz staje się niezrozumiały.

Najważniejsze zalecenia są następujące:
 • używać zalecanych słów, kodów, fraz
 • mówić wyraźnie bez emisji dźwięków dodatkowych (w tle)
 • określić czas łączności, optymalną odległość od mikrofonu, tempo mówienia, poziom głosu
 • postępować zgodnie z ustaloną kolejnością transmisji w poszczególnych rodzajach łączności
Większość korespondencji rutynowej ma taki sam wzór:
 • nazwa stacji wywoływanej, dalej zwrot “THIS IS + (twoja nazwa),” dalej zwrot “OVER”, który zawsze kończy twoją część przekazu.
 • po nawiązaniu połączenia, jeżeli chcesz przekazać dowolny komunikat to rozpoczynasz od twojej nazwy dalej komunikat i kończysz "Over".

Ważne słowa i zwroty

Przed poznanie ważnych słów i zwrotów zapoznaj się z ważnością korespondencji:
 1. Łączność w niebezpieczeństwie - distress communications (najwyższy priorytet)
 2. Wiadomości pilne - urgency messages
 3. Wiadomości bezpieczeństwa - safety messages
 4. Wskazania nawigacyjne: namiary - navigational directives: bearings
 5. Wiadomości poszukiwania i ratowania - SAR messages
 6. Wiadomości meteorologiczne - meteorological messages
 7. Wiadomości adresowane do jednostek Narodów Zjednoczonych - Messages related to the UN Charter (for ships engaged by the UN)
 8. Wiadomości serwisowe usług radiotelefonicznych lub związanych z poprzednimi wiadomościami - service messages related to R/T or related to previous messages
 9. Inne łączności - All other communications
Słowami kluczowymi dla sytuacji awaryjnych są:
 • Korespondencja w niebezpieczeństwie: MAYDAY MAYDAY MAYDAY
 • Korespondencja pilna: PAN-PAN PAN-PAN PAN-PAN
 • Komunikaty bezpieczeństwa: SECURITE SECURITE SECURITE
Mimo, iż pełna lista standardowych zwrotów i fraz dla komunikacji morskiej (SMCP) przekracza zakres tego kursu to jednak bardzo się zaleca aby każdy z operatorów posiadł pełną wiedzę na temat precyzyjnego użycia wszystkich terminów, ich znaczenia i rozumienia.
Uwaga: terminy znajdujące się poniżej mogą być tak samo trudne dla osób angielskojęzycznych jak i nieangielskojęzycznych. Rodowici Anglicy mogą myśleć w kategoriach synonimów danych słów.

Wiadomości są oznaczane słowami kluczowymi: pytanie (question), odpowiedź (answer), prośba (request), informacja (information), rada (advice), instrukcja (instruction), ostrzeżenie (warning), intencja (intention). Te słowa określają typ komunikaty który będziesz wysyłał wskazując sposób jego szybkiego zrozumienia i reakcji.

Przykłady (wersja angielska/wersja polska):
 • “Question: How many tugs do you require?”
 • "Pytanie: Ile holowników potrzebujesz?"
 • “Answer: I require one tug.”
 • "Odpowiedź: Potrzebuję jednego holownika."
 • “Request: immediate tug assistance.”
 • "Prośba: natychmiastowa asysta holownika."
 • “Information: my position is…”
 • "Informacja: moja pozycja wynosi..."
 • “Advice*: maintain course…” *Advice is strongly recommended as opposed to instruction, which, though mildly put, actually is an order.
 • "Rada*: utrzymuj kurs..." *rada jest bardzo dużym zaleceniem (niemalże jak nakaz) w przeciwieństwie do instrukcji, chociaż jest poleceniem.
 • “Instruction: alter course to…”
 • "Instrukcja: zmień kurs w..."
 • “Warning: Gale force winds…”
 • "Ostrzeżenie: wiatr o sile burzy...
 • “Intention: I intend to alter course to port…”
 • "Intencja: zamierzam zmienić kurs w lewo..."
Każda z powyższych wiadomości oznaczona słowem kluczowym wraz z komunikatem wymaga standardowych odpowiedzi:
 • Odpowiedź (Answer):
 • Prośba odebrana (Request received):
 • Informacja odebrana (Information received):
 • Rada odebrana (Advice received):
 • Instrukcja odebrana (Instruction received):
 • Ostrzeżenie odebrane (Warning received):
 • Intencja odebrana (Intention received):
Słowa poniższe są używane do stwierdzenia/wyjaśnienia lub upewnienia się , czy komunikat został właściwie zrozumiany podczas łączności.
 • Zrozumiano (Understood):
 • Błąd...poprawa (Mistake…correction)
 • Zostań (Stay on)
 • Nic więcej (Nothing more)
 • Powiedz jeszcze raz (nie "powtórz") (Say again (not ‘repeat’))
 • Odczytaj/odsłuchaj (Read back)
Językiem powszechnie używanym w korespondencji morskiej jest język angielski. Już poniżej przedstawiamy frazy, które powinny być znane i rozumiane przez wszystkich operatorów radiowych (zostały zaczerpnięte z rekomendacji IMO SMCP - standard marine communication phrases). Z tego powodu przedstawiamy je w oryginalnej postaci:
 • Acknowledge… oznacza powiedz mi/potwierdź czy odebrałeś i zrozumiałeś wiadomość
 • Affirmative…tak lub pozwolenie wydane
 • All ships in… prośba do wszystkich statków na akwenie o słuchanie co będzie nadane
 • Break… należy zakończyć łączność z ważniejszych powodów
 • Calling… chcę rozmawiać/połączyć się z…
 • Channel… zmień kanał na _______ dla dalszej korespondencji
 • Confirm… rozumiem to tak _______, proszę potwierdź.
 • Correction… został popełniony błąd, dalej będzie wersja poprawna...
 • Go ahead… kontynuuj swój przekaz
 • How do you read?...Jak mnie odbierasz/słyszysz? (Do you receive me?) Answers: I read bad/poor/well/good/excellent, or 1 through 5, 5 being excellent
 • I say again… Powtórzę jeszcze raz (uwaga nigdy nie używaj słowa "repeat" w takiej sytuacji)
 • I am coming to your assistance… przybywam z pomocą - jest to odpowiedź na pierwsze sygnały wzywania pomocy
 • Mayday relay… przekazanie sygnału wzywania pomocy
 • Message for you… mam wiadomość dla ciebie i przeczytam ci gdy powiadomisz mnie kiedy możesz ją odebrać (przekaz nastąpi po potwierdzeniu)
 • Mistake… Błąd - jest błąd w twoim komunikacie, poprawa
 • Negative…nie to nie jest poprawne, lub ja się z tym nie zgadzam
 • Over…mój przekaz (część) skończył się i oczekuje odpowiedzi od ciebie
 • Out…przekaz zakończony nie oczekuję żadnych odpowiedzi
 • Please acknowledge…oznacza, że otrzymałeś co właśnie powiedziałem
 • Readback…Odczytaj wiadomość dokładnie tak jak ją otrzymałeś po tym jak powiedziałem "Over"
 • Standby… czekaj, muszę na chwile przerwać…
 • Seelonce*… oznacza, że cisza została wprowadzona na częstotliwości z powodu korespondencji w niebezpieczeństwie (ktoś znajduje się w niebezpieczeństwie i może pojawić się korespondencja z tym związana) *może być wymawiane "Silence" ale należy rozumieć, iż ma francuskie brzmienie
 • Seelonce Feenee*… zakończenie ciszy wprowadzonej łącznością w niebezpieczeństwie (* także Silence Fini ma francuską wymowę)
 • Seelonce Mayday… komunikat jednostki znajdującej się w niebezpieczeństwie celem wprowadzenia ciszy w eterze ‘Seelonce’
 • Stand by on VHF channel… pozostań na kanale VHF (“Standing by on channel…”)
 • Standing by on… zgadzam się utrzymywać nasłuch na kanale VHF
 • Stay on… nie przerywaj korespondencji, mam więcej do przekazania
 • Stop transmitting… przerwij nadawanie na tym kanale - ważniejsze komunikaty będą nadawane...
 • This is… zwrot używany do identyfikacji stacji nadawczej...
 • VHF channel__unable… nie mogę przejść na kanał___
 • VHF channels available… mogę nadawać na kanale
 • Words Twice…prośba na przekazanie komunikatu wymawiając każde słowo dwukrotnie z powodu trudności komunikacji

Międzynarodowy kod sygnałowy (ICS)

Przeznaczeniem międzynarodowego kodu sygnałowego jest danie możliwości komunikacji w sytuacjach związanych z bezpieczeństwem nawigacji lub osób zwłaszcza w sytuacjach gdy pojawiają się bariery językowe. Pierwotnie system oparty był na wykorzystaniu flag, jednakże inne środki mogą być wykorzystywane jak: radiotelefonia, dźwięk, sygnały świetlne. Kaidy statek konwencyjny (objęty konwencją SOLAS) musi posiadać na burcie flagi kodu sygnałowego. Pozostałym jednostkom bardzo rekomenduje się aby posiadały je na swoim wyposażeniu.

Przykłady znajdziesz w załączniku.

Kod Q

Kody Q są seriami trzyliterowych skrótów rozpoczynających się od Q, które pierwotnie zostały opracowane do celów komunikacji komercyjnej, jednakże później zostały używane przez użytkowników radiowych, którzy rozmawiali różnymi językami. Niebawem kod Q stał się użyteczny dla radiooficerów morskich. Jednakże duża liczba kodów i związany z tym praktyczny brak możliwości ich zapamiętania zmniejszył możliwości jego wykorzystania w obecnej komunikacji morskiej. Mimo wszystko system jest ciągle popularny wśród radioamatorów.

Listę Q kodów stosowanych w komunikacji morskiej można znaleźć w wielu publikacjach jak ITU. Należy także zapamiętać, iż kody Q stosowane w łączności morskiej rozpoczynają się od QOA (oznacza: czy możesz połączyć się na RT (500 kHz)?) do QUZ (czy mogę wznowić zakazaną pracę?). Kody Q stają się pytaniami w radiotelefonii jeżeli na końcu transmisji dodane zostanie RQ (ROMEO QUEBEC).

Ogólnie zrozumiałe zwroty TAK i NIE są usystematyzowane w Q kodzie jako :
 • C (wymawiane "Charlie") dla TAK oraz
 • NO (wymawiane "No") dla NIE.
Łączność oparta na kodzie Q jest zawsze prowadzona w czasie UTC jeżeli inaczej nie uzgodniono. Z kolei gwiazdka postawiona po Q kodzie oznacza, iż skrót ma sens podobny do sygnału będącego częścią międzynarodowego kodu sygnałowego.

Listę Q-kodów znajdziesz w załączniku.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM