Telsiz Telefon İşletme usulleri

Telsiz ile konuşma ve dinlemenin, özellikle konuşurken akılda tutulması gereken, normal konuşma ve dinlemeden farklı belirgin kuralları vardır. Telsiz gönderimindeki anlaşılırlık olağan konuşma alışkanlıklarından farklı, kendinden daha emin, anlaşılırlığı, kısalığı ve kesinliği vurguluyan değişikliği gerektirir. Telsiz operatörünün telaffuz yöntemlerini takip etmesi zorunludur. Sayıların nasıl söyleneceğinden anlaşıldığı üzere, telsiz operatörü doğru gönderimi ve doğru anlaşılmayı sağlayacak bozulmamış bir yöntem sağlamalıdır.

Diğer taraftan, öngörülmüş telaffuz takip etmenin dışında, telsiz operatörü telaffuzdaki doğruluğun bilincinde olmalı ve konuşmasında kendiliğinden çıkan alışılagelmiş 'ya/vay' , 'ee/şey', 'hımm' gibi fazladan kullanılan sözcüklerin araya girmesinden kaçınmalıdır. Telsiz operatörü herhangi bir gönderimin başında/ilk aşamasında mikrofunun yerleştirilmesinden - ne çok yakına, ne de çok uzağa - emin olmalıdır. Acil durumlarda konuşan kişinin/telsiz operatörünün mikrofonu ağzına daha fazla yaklaştırması seslerin kolayca anlaşımını zorlaştırdığı çok sık karşılaşılan bir durumdur.

(Sesli iletişimde) başlıca izlenecek esaslar:
 • Öngörülmüş/Daha önceden saptanmış sözcükler, standartlaştırılmış kısaltmaları ve sözcük gruplarını kullanınız.
 • Konu ile ilgisi olmayan sesleri yaymadan net bir şekilde konuşunuz.
 • Zamanınız varsa, ses perdenizi anlaşılır bir şekilde mikrofondan en iyi mesafeye, konuşma hızına ve konuşma yüksekliğine ayarlayınız.
 • Uygulanabildiğince belirlenmiş işletim kurallarını takip ediniz.


Birçok aciliyeti olmayan çağrılar aynı yöntemi takip eder:

 • Arayan istasyonun, THIS IS + (Tanıtıcınız), ''OVER'' sözcüğünün, sizin konuşmanızın bitimini müteakip söylenir.
 • İrtibat/İletişim sağlandıktan sonra, aktarmak istediğiniz mesajın bitimnde ''OVER'' sözcüğü takip eder.

Usul ile İlgili Önemli Sözcükler

Önemli sözcükleri ve kalıpları listelemeden önce, haberleşme önceliklerini listelemek belki de (daha) yararlı olacaktır:

1. Tehlike haberleşmesi (en yükseğinden)
2. Acelelik mesajları
3. Emniyet mesajları
4. Seyir ile ilgili talimatlar: kerterizler
5. AK (SAR) mesajları
6. Meteorolojik mesajlar
7. BM anlaşmaları ile ilgili (BM bağlantılı gemiler için) mesajlar
8. Telsiz Telefon veya daha önceki mesajlarla ilgili hizmet mesajları
9. Diğer tüm iletişimler

Önemli acil anahtar sözcüklerinin gözden geçirilmesi:

 • Tehlike: MAYDAY MAYDAY MAYDAY
 • Acelelik: PAN-PAN PAN-PAN PAN-PAN
 • Emniyet: SECURITE SECURITE SECURITE

Standart Denizcilik Haberleşme Kalıplarının tam bir listesi olmasına karşın, bu kurs bu kapsamın dışındadır, aşağıdaki kalıplarla ilgili, onların tam olarak ne anlama geldikleri konusundaki denizcilik telsiz sözcük bilginizi geliştirmeniz önemle tavsiye edilir.
Ana dili İngilizce olmayanlar için (önemli) not: Aşağıdaki kalıplar ana dili İngilizce olanlar için de, standart kelimelerin eş anlamlarını düşünme eğilimlerinden dolayı, anlaşılması zor olabilir.

Mesaj betimleyici sözcükleri : soru, cevap, istek, bilgi, tavsiye, talimat, uyarı, niyet. Bu sözcükler yayınlayacağınız mesajın tipinin hızlı bir şekilde anlaşılabilmesi ve (aynı şekilde hızlı bir şekilde) cevap verilebilmesini kolaylaştırabilmek için anons ederken kullanılır.

Örnek:


 • "Soru: How many tugs do you require?”(Kaç römorkör istiyorsunuz?)
 • “Cevap: I require one tug.”(Bir römorkör istiyorum)
 • “İstek: immediate tug assistance.” (Acil römorkör yardımı istiyorum)
 • “Bilgi: my position is…” (Mevkim ..............dır)
 • “Tavsiye*: maintain course…” (Rotanızı koruyun ...) *Tavsiye, talimatın aksine, kibarca/nezaketle istenmesine karşın, aslında bir emirdir.
 • “Talimat: alter course to…”(Rotanızı ... 'ye çevirin/değiştirin)
 • “Uyarı: Gale force winds…” (Fırtına ( ... ) kuvvetinde rüzgarlar... dır')
 • “Niyet: I intend to alter course to port…”(Rotamı iskele ... çevireceğim/değiştireceğim)Her bir mesaj betimleyici sözcüğü, mesajlarıyla beraber standart bir yanıt gerektirir:

 • Answer (Cevap)
 • Request received (istek alındı)
 • Information received (Bilgi alındı)
 • Advice received (Tavsiye alındı)
 • Instruction received (Talimat alındı)
 • Warning received (Uyarı alındı)
 • Intention received (Niyet alındı)Aşağıdaki sözcükler netlik kazandırmak ve sesli iletişimi daha açık/anlaşılır hale getirmek için veya telsiz haberleşmesinin düzgün ve kurallara uygunn bir şekilde yapılmasını sağlamak için kullanılır:


 • Understood (Anlaşıldı)
 • Mistake…correction(Hata ... düzeltme)
 • Stay on ((Kanalda) kalın/Beklemede kalın)
 • Nothing more((Söyliyecek/Aktaracak) Daha fazla bir şey yok)
 • Say again (not ‘repeat’!)((Söylediğinizi) tekrar ediniz ("terkarlayınız'" denmez)
 • Read back ((Duyduğunuzu) tekrar ediniz)Aşağıdaki (IMO SMCP tavsiye kararlarından alınan) sözcükler ve sözcük kalıp grupları sıkça kullanılır. Bu kalıpların tüm deniz telsiz operatörleri tarafından bilinmeleri ve (iyice) anlaşılmaları gerekmektedir:

 • Acknowledge… Ona/Onayla/Teyid et ... Bu mesajı alıp , anladığını bildir..
 • Affirmative… Doğru/Doğrudur ... Evet, ya da izin verildi...
 • All ships in… ...deki tüm gemiler ... Belirtilen bölgedeki bütün gemilerin şimdi söyleyeceklerimi/aktaracaklarımı dinlemelerini istiyorum...
 • Break… (Söyliyeceklerimi/Aktaracaklarımı) şimdi kesiyorum ... Acil sebeplerden dolayı göndereceklerimi/yayınlıyacaklarımı şimdilik sona erdiriyorum.
 • Calling… Arıyorum ... Konuşmak istiyorum.
 • Channel… Change to channel_______ before proceeding (... kanal' a geç ... yayına başlamadan önce ... kanal' a geç)
 • Confirm…My understanding is_______, please verify (Teyid et /Onayla ... Doğru anlayıp anlamadığımı lütfen onayla)
 • Correction… Doğrusu ... Bir hata oluştu, akabinde/arkasından doğrusunu/düzeltilmiş olanı söylenir.
 • Go ahead… Devam ediniz ... Mesajınıza devam ediniz.
 • How do you read?... How well are you receiving me? (Beni) nasıl duyuyorsunuz? ... Telsizden beni ne kadar iyi duyuyorsunuz? (Dediklerimi duyuyormusunuz?) Cevaben: Sizi kötü/zayıf/orta/iyi/mükemmel duyuyorum, ya da aynı şekilde 1 ile 5 (çok iyi/mükemmel) arasında bir rakam ile sinyal gücü belirtilir.)
 • I say again…I will say again (Yeniden söylüyorum ... Tekrar (önemli, bu durumda asla 'tekrarla' sözünü kullanma) ediyorum)
 • I am coming to your assistance… Yardımınıza geliyorum ... yerinde kullanıldığında ilk tehlike mesajına yanıttır.
 • Mayday relay… Tehlike aktarımı ... tehlike aktarım sinyali için kullanılan söcük dizisidir.
 • Message for you… ((Size) (bir) mesaj var ... Size bir mesajım var ve onu okuyacağım/ileteceğim, almaya hazır olduğunuzda lütfen beni arayınız/haber veriniz ...(devam ediniz, onandıktan sonra mesajı okuyunuz)
 • Mistake… Hata (oluştu) ... Gönderiminizde bir hata var. Düzeltilmiş hali...
 • Negative… (Cevaben) Hayır/Olumsuz ... Hayır ya da doğru değil, ya da sizinle aynı düşüncede değilim.
 • Over… Tamam ... Yayınım/Gönderimim sona erdi, ancak sizden bir cevap bekliyorum.
 • Out… Tamam (söyliyeceklerim) bitmiştir ... Yayınım sona erdi ve artık sizden bir cevap beklemiyorum/istemiyorum.
 • Please acknowledge… Lütfen onaylayınız ... (Mesajımda) söylediklerimi ... aldığınızı belirtiniz.
 • Readback… (Söylediklerimi akabinde) (bana) tekrarlayınız ... Bütün mesajı tam olarak ben "Over (Tamam)" dedikçe tekrarlayınız...
 • Standby… Bekleyiniz/Beklemede kalınız ... Kısa süreliğine ara vermek zorundayım, lütfen bekleyiniz..
 • Seelonce*…ISessizlik* ... bir tehlike durumundan dolayı frekans/kanalda sessizlik durumunun uygulamaya konulacağını belirtir. (*İngilizce olarak 'Sessizlik' diye de yazılır, ancak bu sözcüğün söyleminin/telaffuzunun Fransızca olduğunu biliniz).
 • Seelonce Feenee*… Sessizlik (durumu) sona ermiştir* ... (Telsizdeki (tehlike) sessizlik durumunun sona erdiğini belirtir. (Ayrıca İngilizce olarak) *Sessizlik sona erdi/ermiştir ... (Yine) Fransızca telaffuzunun kullanılacağını unutmayınız).
 • Seelonce Mayday… Sessizlik Mayday ... tehlikede olan gemiden 'Sessizlik' durumunun sağlanması için yayınlanır.
 • Stand by on VHF channel… ... VHF kanalda bekleyiniz/kalınız ... ... VHF kanalda kalınız (Cevaben de ''... VHF kanalda bekliyorum denir)
 • Standing by on….. kanalda bekliyorum ... (dediğiniz gibi) ... VHF kanalda vardiya tutmayı taahhüt ediyorum/... VHF kanalda sizi bekliyorum
 • Stay on… Bekle ... Konuşmayı sona erdirme, daha söyliyeceklerim var/bitmedi.
 • Stop transmitting… Yayını kes/durdur ... bu kanaldaki yayını, daha öncelikli bir yayın başladığı için ya da başlayacağı için durdur.
 • This is… Bu ... (istasyonu)dur ... (Sözkonusu ) istasyonu tanımlamak için kullanılır.
 • VHF channel__unable…I cannot switch to channel___ (VHF kanal ... ya geçemiyorum ... (Sözkonusu) kanala geçişi gerçekleştiremiyorum)
 • VHF channels available…I can transmit on the following channels ( ... VHF kanalları hazır ... Aşağıdaki kanallardan yayın yapabilirim).
 • Words Twice… Sözcükler iki kere (tekrarlansın lütfen) ... iletişimdeki zorluklardan dolayı, ya duyduğun/aldığın ya da söylüyeceğin sözcükleri iki kere tekrarla.

Uluslararası İşaret Kodları (ICS)

Uluslararası İşaret Kodlarının/Kod kitabının amacı aslında seyir ve gemideki personelin emniyeti ile ilgili, özellikle lisan zorluklarının ortaya çıktığı durumlarda iletişimi sağlar. Başlangıçta sadece bayraklflamaları kullanarak gelişen bu sistem, diğer iletişim araçlarını (Telsiz telefon, sesli iletişim, Aldis lambası ...) kullanarak daha da gelişti. (Artık günümüzde) Diğer gemiler için de şiddetle tavsiye edilmesine karşın, her SOLAS gemisi ICS ile donatılmalı, SOLAS gemisi olmayan diğer gemilere is bu husus önemle tavsiye edilmektedir.

Örnekler için Ekler' e bakınız.Q Haberleşme Kodları

Q kodları farklı dilleri konuşan insanlarla iletişimi sağlamak için telsiz kullanıcılarının çok faydalı buldukları ancak başlangıçta ticari telsiz telgraf haberleşmesi için geliştirilmiş "Q" harfi ile başlayan ve iki tamamlayıcı kısaltılmış harften oluşan, toplam üç harflik dizi şeklindedir. Doğal olarak bu kullanım "Q" haberleşme kodlarını deniz haberleşme uzmanlarınca ilginç kılmıştır. Bununla beraber, kodların sayısının fazla oluşu ve tümünün ezberlenmesindeki zorluklar bu iletişim sisteminin etkin bir şekilde kullanılmasını, sistemin amatör telsiz kulllanıcıları tarafından popüler olmasına karşın, olumsuz yönde etkilemiştir.

Deniz haberleşmesinde kullanılan "Q" haberleşme kodlarının bir listesi birçok el kitabında bulunabilir bunlara örnek, ITU Manual for use by the Maritime mobile and Maritime Mobile-Satelite Services gibi El Kitabında veya Kullanma Kılavuzunda bulunabilir. "Q" haberleşme kodlarının QOA' dan ('"telsiztelgraf "ile (500kHz) haberleşebiliyor musunuz? anlamındadır) QUZ'a (kısıtlı çalışmaya kaldığım yerden devam edebilir miyim?) kadar olan aralıktaki deniz yayınlarında uygulanbilir olduğunu bilmelisiniz. "Q" haberleşme kalıpları telsiz telefon haberleşmesinde yayının sonunda "RQ" (ROMEO QUEBEC) eklenmesiyle soru haline dönüşür.

Uluslararası anlaşıldı yanıtlarındaki "evet" ve '"ayır" sözcükleri "Q" kod haberleşmesinde, "C" (sözlü olarak 'Charlie' denir) 'evet', ve 'hayır' (sözlü olarak "Hayır" denir) '"Hayır" olarak standart hale getirilmiştir. "Q" kod haberleşmesinde tüm zamanlar, aksi belirtilmemiş ise, UTC olarak anlaşılmalıdır. (Eğer bir "Q" kod haberleşmesinde) "Q" kod kısaltmasını bir yıldız takip ediyorsa, bunun anlamı bu Uluslararası İşaret Kod Kitabında kullanılan anlamındadır.

Q-kod haberleşme listesi eklerdedir.


Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM