Όπως κάθε οδηγός χρειάζεται άδεια για να οδηγήσει αυτοκίνητο και οι χειριστές θαλάσσιων ασυρμάτων χρειάζονται επίσης άδεια. Ο χειριστής ενός ασυρμάτου VHF που πλέει εντός της Θαλάσσιας Περιοχής GMDSS Α1 πρέπει να έχει πιστοποιηθεί κατά ενα ελάχιστο πρότυπο. Αυτό το πρότυπο είναι το GMDSS SRC (Πιστοποιητικό Μικρής Εμβέλειας).

Το πρόγραμμα SRC χωρίζεται σε αρκετά κεφάλαια. Το πρώτο καλύπτει τη θεωρία και την πράξη για τον εξοπλισμό που χρειάζεται για τη Θαλάσσια Περιοχή GMDSS Α1. Είναι τα εξής:

  • Ασύρματος VHF (ασύρματος Πολύ Υψηλής Συχνότητας),
  • Δέκτης NAVTEX (τηλεγραφία στενής ζώνης με απ'ευθείας εκτύπωση),
  • EPIRB (θεσιδεικτικός ραδιοφάρος έκτακτης ανάγκης),
  • SART (αναμεταδότης ραντάρ έρευνας και διάσωσης),
  • Τεχνική (Παροχή ρεύματος στον παραπάνω εξοπλισμό).

Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει ερωτήσεις για να διευκολύνει τους εκπαιδευόμενους να αξιολογήσουν τις νέες γνώσεις τους.

Το πρόγραμμα SRC περιαμβάνει επίσης το γλωσσάριο. Τα λήμματά του διατίθενται καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος του SRC, κάνοντας κλικ στις λέξεις συνδέσμους, για παράδειγμα στο GMDSS.

Το πρόγραμμα του SRC υποστηρίζεται από δύο προσομοιωτές:

  • τον προσομοιωτή του ασύρματου VHF DSC και
  • τον προσομοιωτή του δέκτη NAVTEX.

Οι προσομοιωτές θα εμφανίζονται αυτόματα σε ένα ξεχωριστό παράθυρο του περιηγητή κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισής τους οποιαδήποτε στιγμή από το δεσμό "Πέρασμα σε" στις επάνω δεξιά και κάτω αριστερά γωνίες ή από τη σελίδα "GMDSS >> Περιγραφή θεμάτων SRC".

Στόχος του προσομοιωτή είναι να μπει ο εκπαιδευόμενος σε έναν ενεργό ρόλο. Οι προσομοιωτές είναι διαθέσιμοι σε ένα ξεχωριστό παράθυρο του περιηγητή ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να παρακολουθούν το μάθημα στο ένα παράθυρο και να εξασκούνται στον προσομοιωτή σε ένα άλλο παράθυρο. Έτσι οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ασκούν και να επαληθεύουν τις γνώσεις τους στους προσομοιωτές χωρίς να διακόπτουν το πρόγραμμα του SRC.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM