1
2
3
4
5
6
7

Λεπτομέρειες για τους NAVTEX CRS υπάρχουν στο ALRS τόμος 5.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM