Όλοι οι δέκτες μπορούν να προγραμματιστούν για να επιτρέψουν στο χρήστη να διασφαλίσει ότι εμφανίζονται ή εκτυπώνονται μόνο τα επιλεγμένα είδη μηνυμάτων. Σχεδόν όλα τα είδη μηνυμάτων, από το Α έως το Ζ, μπορούν να ρυθμιστούν με δύο τρόπους:

-RECEIVE: τα μηνύματα εμφανίζονται/ εκτυπώνονται,
-IGNORE: τα μηνύματα δεν εμφανίζονται/εκτυπώνονται (απορρίπτονται).


Τα είδη μηνυμάτων Α, Β και D συνήθως δεν μπορούν να απορριφθούν (οι προτάσεις του IMO υποδεικνύουν ότι τα μηνύματα κατηγορίας L δεν πρέπει επίσης να απορρίπτονται).

Συνήθως όλα τα είδη μηνυμάτων έχουν προεπιλογή RECEIVE.

Εξάσκηση στον προσομοιωτή του δέκτη NAVTEX

Πηγαίνετε στα: NAVTEX Mode -> Filter View -> 518 Types Page ή NAVTEX Mode -> Filter View -> 490 Types Page.
Ο δέκτης NAVTEX επιτρέπει τη χρήση πέντε διαφορετικών ρυθμίσεων διαλογής, δηλαδή τις Ρυθμίσεις 1 έως 5. Η ενεργή ρύθμιση μπορεί να αλλάξει πατώντας το ειδικό πλήκτρο PRESET. Όταν επιλεχθεί μια ρύθμιση οι ρυθμίσεις διαλογής γι' αυτήν μπορούν να αλλάξουν όπως απαιτείται. Οι ρυθμίσεις διαλογείς για την ενεργή ρύθμιση θα εφαρμοστούν την επόμενη φορά που θα εμφανιστούν τα μηνύματα NAVTEX.

Για να αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πλοηγηθείτε μέσα σ' αυτή και πατήστε το ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ πλήκτρο.
Η τιμή διαλογής για κάθε αναγνωριστικό CRS μπορεί να οριστεί σε μία από τις παρακάτω:
  • On: τα μηνύματα αυτού του τύπου εμφανίζονται πάντα.
  • Off: τα μηνύματα αυτού του τύπου δεν εμφανίζονται ποτέ.
  • New: τα μηνύματα αυτού του τύπου εμφανίζονται μόνο όταν είναι κανούργια - τα μηνύματα που είναι αναγνωσμένα δε θα εμφανίζονται.Ρύθμιση μηνύματος κατηγορίας A (Προειδοποιήσεις πλεύσης) στο New και κατηγορίας L (Προειδοποιήσεις πλεύσης) στο On. Μετά από αυτό η σήμανση των μηνυμάτων κατηγορίας Α ως αναγνωσμένα τα κάνει να εξαφανίζονται.