Εκπομπή ενός σήματος Κινδύνου: το σήμα Κινδύνου μπορεί να εκτελεστεί με δυο τρόπους. Μπορεί να γίνει ως εξής:
  • Χρησιμοποιώντας το κουμπί Distress στο μπροστινό μέρος του πομποδέκτη.
  • Ή συντάσοντας ένα μύνημα Κινδύνου στο τερματικό μηνυμάτων (αυτό θα εξηγηθεί αργότερα).
Σ' αυτό το κεφάλαιο θα εξηγηθεί η πρώτη επιλογή χρήσης του εξοπλισμού. Σε αυτή την άσκηση δε θα είναι δυνατό να ορίσουμε τη φύση του Κινδύνου ούτε να επιλέξουμε LES.

Εξάσκηση στον προσομοιωτή του Inmarsat C

Η εκπομπή Σήματος Κινδύνου άμεσα στον πομποδέκτη μπορεί να γίνει ως εξής:
  • Σηκώστε το καπάκι για να φτάσετε το κουμπί distress.
  • Προσοχή: Πριν σηκώσετε το καπάκι και πιέσετε το κουμπί επιβεβαιώστε αν η αληθινή γεωγραφική σας θέση είναι ίδια με αυτή που φαίνεται στο τερματικό του Inmarsat C. Αν δεν είναι εισάγεται χειροκίνητα τη σωστή θέση.
  • Στείλτε το Σήμα Κινδύνου πατώντας το κουμπί στον πομποδέκτη για μια περίοδο 5 δευτερολέπτων.
  • Κατά τα πέντε δευτερόλεπτα που θα πιέζετε το κουμπί η ενδεικτική λυχνία του συναγερμού αρχίζει να αναβοσβήνει και ο ενσωματωμένος βομβητής αρχίζει να χτυπάει.
  • Μετά την περίοδο των πέντε δευτερολέπτων η ενδεικτική λυχνία θα σταθεροποιηθεί και ο βομβητής θα σταματήσει.
  • Όταν το σήμα κινδύνου επιβεβαιωθεί αυτό θα φαίνεται από ένα σύντομο διάστημα που η λυχνία θα σβήνει, κάθε 15 δευτερόλεπτα.
  • Αν το σήμα δεν επιβεβαιωθεί η λυχνία θα σβήσει.
Το σήμα Κινδύνου θα σταλεί σε έναν LES. Αν δεν έχει οριστεί προηγουμένος από το χειριστή ένας LES ως προεπιλογή το σήμα κινδύνου στέλνεται από το τερματικό στον LES τον οποίο χρησιμοποίησε την τελευταία φορά ο χειριστής για επικοινωνίες ρουτίνας. Κατά τη λήψη του σήματος Κινδύνου ο LES θα αναμεταδόσει αυτόματα το σήμα κινδύνου στους σχετικούς RCC (MRCC).


Περιγραφή
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM