Η εκπομπή και λήψη ειδοποιήσεων DSC είναι μία από τις βασικές λειτουργίες του ασυρμάτου VHF που μπορεί να εκτελέσει ο ελεγκτής MF/HF DSC. Οι ειδοποιήσεις DSC χρησιμοποιούνται για να "συνδέσουν τον κόσμο" ώστε να παρακολουθήσει τη φωνητική επικοινωνία.
Η DSC χρησιμοποιείται για κάποιους λόγους και αυτοί είναι οι εξής:
 • Διατίθεται αυτόματη και όχι χειροκίνητη παρακολούθηση του ασυρμάτου.
 • Οι ειδοποιήσεις με την DSC είναι πολύ γρήγορες (περίπου 0,5 δευτερόλεπτο στη συγκεκριμένη συχνότητα ενός εύρους θαλάσσιου VHF) και δεν καταναλώνουν τόσο χρόνο όσο οι χειροκίνητες φωνητικές κλήσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ιδίως σε περιοχές που τα κανάλια VHF συνήθως είναι κατειλημένα.
 • Η ειδοποίηση κινδύνου μπορεί να ενεργοποιηθεί γρήγορα με ένα πάτημα στο πλήκτρο "Κινδύνου".
 • Διατίθενται πολλές κατηγορίες ειδοποιήσεων με την παρακάτω σειρά προτεραιότητας: Κινδύνου, Έκτακτης Ανάγκης, Ασφαλείας και Ρουτίνας.

Διατίθενται οι παρακάτω ειδοποιήσεις MF/HF DSC (Ποιον καλούμε;):
 • ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ - μια ειδοποίηση προς όλα τα πλοία λαμβάνεται εντός της εμβέλειας MF/HF του σταθμού που στέλνει την ειδοποίηση.
 • ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ– μια ειδοποίηση που απευθύνεται και λαμβάνεται μόνο από έναν ραδιοσταθμό εντός της εμβέλειας MF/HF.
 • ΟΜΑΔΙΚΕΣ– μια ειδοποίηση που απευθύνεται και λαμβάνεται από όλα αυτά τα πλοία που έχουν ομαδική MMSI εντος της εμβέλειας MF/HF.
 • GEO – μια ειδοποίηση προς μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή που λαμβάνεται από όλους τους σταθμούς της περιοχής.

The types of DSC alerts are related to a particular category or priority.

Κατηγορίες (προτεραιότητες) των ειδοποιήσεων DSC (Γιατί καλούμε):

Οι ειδοποιήσεις DSC κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την προτεραιότητά τους και αναφέρονται παρακάτω με φθίνουσα σειρά προτεραιότητας:

 • ΚΙΝΔΥΝΟΣ– υποδηλώνει ότι ένα άτομο ή πλοίο βρίσκεται σε σοβαρό και επικείμενο κίνδυνο και χρειάζεται άμεση βοήθεια (η υψηλότερη προτεραιότητα συνήθως μεταδίδεται σε όλους τους σταθμούς).
 • ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ– υποδηλώνει μια επείγουσα κλήση που αφορά την ασφάλεια ενός ατόμου ή οχήματος (μπορεί να σταλεί σε όλα τα πλοία, σε μια γεωγραφική περιοχή ή σε ένα μεμονωμένο σταθμό).
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ– υποδηλώνει μια κλήση που αφορά MSI (Πληροφορίες Ναυτικής Ασφάλειας), π.χ. μετεωρολογικές προβλέψεις ή προειδοποιήσεις πλεύσης (μπορεί να μεταδοθεί σε όλα τα πλοία, σε μια γεωγραφική περιοχή ή σε ένα μεμονωμένο σταθμό).
 • ΡΟΥΤΙΝΑ– υποδηλώνει μια κλήση χαμηλότερης προτεραιότητας που αφορά επικοινωνία ρουτίνας, π.χ. δημιουργία σύνδεσης RT μέσω ενός CRS προς ένα συνδρομητή της ξηράς (κανονικά μεταδίδεται σε όλα τα πλοία ή σε έναν μεμονωμένο σταθμό).
Οι ενημερώσεις DSC χρησιμοποιούνται για να προσελκύσουν αυτόματα την προσοχή των σταθμών που καλούνται, έτσι ώστε να ξεκινήσει μετά η φωνητική επικοινωνία.

Μόλις γίνει αποδεκτή ή αναγνωριστεί η ειδοποίηση από την DSC, το αντίστοιχο της απάντησης ενός τηλεφώνου, χρησιμοποιείτε τη φωνή σας στον ασύρματο με τον παραδοσιακό τρόπο.

Αν η ειδοποίηση δεν αναγνωριστεί για οποιοδήποτε λόγο, παραμένει αναπάντητη, αλλά οι λεπτομέρειες θα αποθηκευτούν στη μνήμη ή στο ημερολόγιο των ληφθέντων ειδοποιήσεων.


Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM