Διαμόρφωση

Η διαμόρφωση είναι μια τεχνική για την εκτύπωση πληροφοριών (φωνή, μουσική, εικόνα ή δεδομένα) σε ένα φέρον κύμα ραδιοσυχνότητας τροποποιώντας ένα ή παραπάνω χαρακτηριστικά του κύματος ανάλογα με το σήμα. Υπάρχουν πολλές μορφές διαμόρφωσης που καθεμιά είναι σχεδιασμένη για να αλλάζει ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικός του φέροντος κύματος. Τα συνηθέστερα εναλλασσόμενα χαρακτηριστικά είναι το πλάτος (AM), η συχνότητα (FM) και η φάση (PM).

Διαμόρφωση κατά πλάτος

Η διαμόρφωση κατά πλάτος (AM) είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται στη ζώνη εκπομπής των AM. Σε αυτό το σύστημα η ένταση, ή το πλάτος, του φέροντος κύματος ποικίλει ανάλογα με το ρυθμιστικό σήμα. Όταν λοιπόν διαμορφώνεται το φέρον ενα τμήμα της ισχύος μετατρέπεται σε πλευρικές ζώνες που εκτείνονται πάνω και κάτω από τη φέρουσα συχνότητα σε ποσότητα ίση με τη μέγιστη διαμορφωτική συχνότητα. Αυτή η μορφή διαμόρφωσης δεν είναι πολύ αποτελεσματική στην αποστολή πληροφοριών. Η ισχύς που χρειάζεται είναι σχετικά μεγάλη γιατί το φέρον, που δεν περιέχει πληροφορίες, στέλνεται μαζί με τις πληροφορίες.
Σε μια παραλλαγή της διαμόρφωσης κατά πλάτος που λέγεται μονοπλευρική διαμόρφωση (SSB), το διαμορφωτικό σήμα περιέχει μόνο μία πλευρική ζώνη και κανένα φέρον. Οι πληροφορίες μπορούν να αποδιαμορφωθούν μόνο αν το φέρον χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς. Αυτό συνήθως επιτυγχάνεται δημιουργώντας στο δέκτη ένα κύμα με τη συχνότητα του φέροντος.
Η ανώτερη και κατώτερη πλευρική ζώνη περιέχουν τις ίδιες πληροφορίες. Εξαλείφοντας τις διπλασιασμένες πληροφορίες στην κατώτερη πλευρική ζώνη και στο φέρον η αποτελεσματικότητα του πομπού αυξάνεται σημαντικά. Στην πραγματικότητα ο χώρος που καταλαμβάνεται μέσα στη ζώνη συχνοτήτων μειώνετια κι έτσι μπορούν να εκπέμπουν περισσότεροι σταθμοί. Το μικρότερο εύρος ζώνης για το σήμα που εκπέμπεται σημαίνει ότι ο πομπός δέχετε λιγότερο θόρυβο και παρεμβολές. Επίσης, για την ίδια ισχύ πομπού η ενεργή εμβέλεια εκπομπής μπορεί να διευρυνθεί σημαντικά με τη χρήση της διαμόρφωσης SSB.

Σιαμόρφωση Συχνότητας και Φάσης

Κατά τη διαμόρφωση συχνότητας FM) και τη διαμόρφωση φάσης (PM), η συχνότητα του φέροντος κύματος ποικίλει με τέτοιο τρόπο που η μεταβολή της συχνότητας είναι ανάλογη με ένα άλλο σήμα που ποικίλει με την ώρα. Η κύρια εφαρμογή της γίνεται επίσης στους ασυρμάτους όπου προσφέρει αυξημένη απαλλαγή από το θόρυβο και μειωμένη παραμόρφωση στις εκπομπές ΑΜ αλλά με πολύ αυξημένο εύρος ζώνης.

Ταξινόμηση εκπομπών

Η Διεθνείς Ένωση Τηλεπικοινωνιών χρησιμοποιεί έχει διεθνώς συμφωνημένο σύστημα για την ταξινόμηση των σημάτων ραδιοσυχνότητας. Κάθε είδος εκπομπής ταξινομείται ανάλογα με το εύρος ζώνης, τη μέθοδο δοαμόρφωσης, τη φύση του διαμορφωτικού σήματος και το είδος των πληροφοριών που μεταδίδονται στο φέρον κύμα. Οι εκπομπές πρέπει να ταξινομούνται και να συμβολίζονται ανάλογα με τα βασικά και τα επιπλέον χαρακτηριστικά τους.

Τα βασικά χαρακτηριστικά είναι:

1) Το πρώτο σύμβολο - το είδος της διαμόρφωσης του κύριου φέροντιο

N - Αδιαμόρφωτο φέρον
A - Διαμόρφωσης πλάτους με διπλή πλευρική ζώνη
H - Μονοπλευρική ζώνη με πλήρες φέρον
R - Μονοπλευρική ζώνη με μειωμένο ή κυμαινόμενο φέρον
J - Μονοπλευρική ζώνη με κατεσταλμένο φέρον
F - Διαμόρφωση συχνότητας
G - Διαμόρφωση φάσης

2) Το δεύτερο σύμβολο - η φύση του σήματος που διαμορφώνει το κύριο φέρον

0 - Χωρίς διαμορφωτικό σήμα
1 - Ενα κανάλι που περιέχει ψηφιακές πληροφορίες, χωρίς υπο-φέρον
2 - Ενα κανάλι που περιέχει ψηφιακές πληροφορίες, με υπο-φέρον
3 - Ενα κανάλι που περιέχει αναλογικές πληροφορίες

3) Το Τρίτο σύμβολο - το είδος της πληροφορίας που εκπέμπεται

N - Χωρίς εκπεμπόμενη πληροφορία
A - Ακουστική τηλεγραφία, που αποκωδικοποιείται ακουστικά, όπως ο κώδικας Morse
B - Ηλεκτρονική τηλεγραφία, που αποκωδικοποιείται από μηχανήματα
C - Τηλεμοιοτυπία (FAX)
D - Τηλεμετρία η Τηλεχειρισμός
E - Τηλεφωνία (φωνή ή μουσική που θα ακουστεί από άνθρωπο)
F - Βίντεο (τηλεοπτικά σήματα)

Κάποιοι ναυτικοί ασύρματοι MF/HF δίνουν στο χειριστή τη δυνατότητα να επιλέξει εκπομπή. Στο GMDSS για RT σε ζώνες MF και HF χρησιμοποιείται η εκπομπή "J3E". Το σύστημα DSC (Ψηφιακή Επιλεκτική Κλήση) χρησιμοποιεί τις εκπομπές "F1B/J2B" στις ζώνες των MF/HF.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM