Για την επιτυχή επικοινωνία δύο ασυρμάτων MF/HF, ο πομπός και ο δέκτης κάθε συσκευής πρέπει να βρίσκονται στη σωστή συχνότητα. Οι συχνότητες μεταξύ πλοίων (κανάλια simplex) δεν είναι αριθμημένες. Οι συχνότητες που έχουν οριστεί για την επικοινωνία μεταξύ πλοίων και στεριάς (duplex) έχουν συγκεκριμένα κανάλια τα οποία αριθμούνται ως εξής:
1. Η ζώνη (2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 22, 25 MHz) στην οποία ανήκει η συχνότητα αποτελεί το πρώτο ή τα δύο πρώτα ψηφία του αριθμού του καναλιού.
2. Τα δύο επόμενα ψηφία αποτελούν τα διαδοχικά κανάλια σε αυτή τη ζώνη π.χ. το CH 401 είναι το πρώτο κανάλι της ζώνης των 4MHz, το CH 1227 είναι το 27ο κανάλι της ζώνης των 12 MHz.
Στους ασυρμάτους MF/HF οι αριθμοί των καναλιών συνήθως εισάγονται από το αριθμολόγιο.

Εξάσκηση στον προσομοιωτή του ασυρμάτου MF/HF

Πιέστε το πλήκτρο Ch, βάλτε έναν υπάρχοντα αριθμό καναλιού και πιέστε SAVE.


Επιλογή του CH 401

Κανάλι χρήστη

Κάποιοι ασύρματοι MF/HF υποστηρίζουν κανάλια χρήστη. Τα κανάλια χρήστη είναι προγραμματιζόμενα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξίσου εύκολα με τα υπόλοιπα. Ο προγραμματισμός των καναλιών χρήστη έχει νόημα όταν χρησιμοποιούνται συχνά συγκεκριμένες συχνότητες.

Εξάσκηση στον προσομοιωτή του ασυρμάτου MF/HF

Στους ασυρμότους MF/HF μπορούν να προγραμματιστούν 199 κανάλια από το CH 1 έως το CH 199.
  • Για να επιλέξετε ένα υπάρχον κανάλι πιέστε το κουμπί Ch, εισάγεται έναν αριθμό καναλιού από το 1 έως το 199 και πατήστε SAVE.
  • Για να αποθηκεύσετε ένα κανάλι που δεν υπάρχει επιλέξτε την επιθυμητή συχνότητα Rx και Tx και τρόπο λειτουργίας, πιέστε το κουμπί Ch, εισάγεται έναν αριθμό καναλιού από το 1 έως το 199 και πατήστε STORE.
  • Για να αντικαταστήσετε ένα υπάρχον κανάλι επιλέξτε την επιθυμητή συχνότητα Rx και Tx και τρόπο λειτουργίας, πιέστε το κουμπί Ch, εισάγεται έναν αριθμό καναλιού από το 1 έως το 199 και πατήστε REPLACE.
  • Για να διαγράψετε ένα υπάρχον κανάλι επιλέξτε το κανάλι πατώντας το κουμπί Ch, εισάγεται τον αριθμό του καναλιού, από το 1 έως το 199, και πατήστε DELETE.
Στους ασυρμάτους MF/HF μπορείτε να αφιερώσετε κανάλια και σε σταθμούς μέσω της επιλογής STATIONS στο μενού.


Αποθήκευση CH 1, επιλογή CH 401, αντικατάσταση CH 1 και διαγραφή CH 1


Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM