Για την επιτυχή επικοινωνία δύο ασυρμάτων MF/HF, ο πομπός και ο δέκτης κάθε συσκευής πρέπει να βρίσκονται στη σωστή συχνότητα. Οι συχνότητες μεταξύ πλοίων (κανάλια simplex) δεν είναι αριθμημένες. Γι' αυτό πρέπει να εισάγονται χειροκίνητα ψηφίο ψηφίο.
Στους ασυρμάτους MF/HF οι συχνότητες simplex συνήθως εισάγονται από το αριθμολόγιο.

Εξάσκηση στον προσομοιωτή του ασυρμάτου MF/HF

Πιέστε το RX για να εισάγετε μια νέα συχνότητα Rx. Εισάγετε τη νέα συχνότητα πιέζοντας το Enter. Πιέζοντας το ENTER είναι σαν να πατάτε το ΟΚ.
Πιέστε το TX για να εισάγετε μια νέα συχνότητα Tx. Εισάγετε τη νέα συχνότητα και ολοκληρώστε πιέζοντας το Enter. Πιέζοντας το πλήκτρο Rx η συχνότητα Rx αντιγράφεται στον Tx.
Πιέζοντας το πλήκτρο Tx η συχνότητα Tx αντιγράφεται στον Rx.
Πιέζοντας το πλήκτρο διαγράφεται η τελευταία εισαγωγή.
Πιέζοντας το πλήκτρο CANCEL η οθόνη επανεκκινείται.Ρύθμιση των συχνοτήτων Rx και Tx στην ίδια τιμή, τα 2182.0 kHz