Ραδιοτηλεφωνία για σήματα κινδύνου, ασφαλείας – Το VHF CH 16 χρησιμοποιείται αποκλειστικά για Ραδιοτηλεφωνία για σήματα κινδύνου, ασφαλείας. Μετά τις κλήσεις προτεραιότητας DSC σε αυτό το κανάλι μπορούν να μεταδοθούν μόνο οι πληροφορίες που είναι σημαντικές για όλους τους σταθμούς. Όλα τα πλοία της SOLAS είναι υποχρεωμένα να το παρακολουθούν διαρκώς. Για τα μικρότερα πλοία απλώς συνιστάται. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ για συζητήσεις, κλπ! Σημείωση: Μετά το 1999 το καλάνι 16 δεν είναι πια κανάλι κλήσης. Τα πλοία θα πρέπει να χρησιομποιούν την DSC για να καλούν σε άλλα πλοία, στο CG ή στους CRS.

DSC για σήματα κινδύνου, ασφαλείας και ενημέρωση ρουτίνας - Το VHF CH 70 διατίθεται αποκλειστικά για DSC για σήματα κινδύνου, ασφαλείας και ενημέρωση ρουτίνας. Αυτό το κανάλι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για επικοινωνίες RT και αυτό εμποδίζεται από τον ίδιο τον εξοπλισμό επικοινωνίας.

Ανάμεσα στα πλοία– χρησιμοποιείται για ραδιοεπικοινωνία ανάμεσα στα πλοία στη θάλασσα. Όταν ένα πλοίο καλεί ένα άλλο πλοίο μέσω της DSC, το πλοίο που καλεί πρέπει να συμβουλέψει το άλλο για το κανάλι εργασίας που αφορά τη ραδιοτηλεφωνία. Αυτό το κανάλι πρέπει να είναι simplex. Το VHF CH 13 πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για σήματα ασφαλείας ή για πλοήγηση.

Δημόσια ανταπόκριση - CRS (Παράκτιοι Ραδιοσταθμοί) – για επικοινωνία μεταξύ των πλοίων στη θάλασσα με δίκτυα τηλεπικοινωνιών στην ξηρά· παροχή εγκαταστάσεων για δοκιμή ασυρμάτων VHF· μετάδοση μετεωρολογικών προβλέψεων, μηνυμάτων και προειδοποιήσεων πλεύσης και για το συντονισμό της SAR· συντονισμός θαλάσσιων ή ιατρικών συμβολών ή βοήθειας· λήψη αναφορών ταξιδίου κατά την είσοδο ή την έξοδο από ένα λιμάνι, ETA (Αναμενόμενος Χρόνος Άφιξης) και λοιπά. Σημείωση: Όταν ένα πλοίο καλεί έναν CRS μέσω DSC, συνιστάται να στέλνει τη θέση του. Κατά τις κλήσεις RT τα πλοία πρέπει να χρησιμποιούν το κανάλι που τους δίνει ο CRS (συνήθως duplex).

CG (Λιμενικό Σώμα) - μπορεί να προσφέρει τις ίδιες εγκαταστάσεις με έναν CRS με εξαίρεση την επικοινωνία με τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών της ξηράς, σε παράκτιες περιοχές όπου δεν υπάρχουν CRS. Όταν το πλοίο καλεί το CG μέσω DSC, συνιστάται να στέλνει τη θέση του. Κατά τις κλήσεις RT τα πλοία πρέπει να χρησιμποιούν το κανάλι που τους δίνει το CG (που μπορεί να είναι simplex ή duplex).

Λειτουργίες λιμανιού – προσφέρουν υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνίας σε λιμάνια με χειριστές λιμανιών, πιλότους, ρυμουλκά, σταθμούς πιλότων και όλες τις σχετικές VTMS (Υπηρεσίες Κυκλοφορίας Πλοίων). Όταν το πλοίο καλεί έναν άλλο σταθμό μέσω DSC, συνιστάται να στέλνει τη θέση του. Κατά τις κλήσεις RT τα πλοία πρέπει να χρησιμποιούν το κανάλι που τους δίνει ο κληθείς σταθμός. (συνήθως simplex).

Εσωτερική επικοινωνία – χρησιμοποιείται για την εσωτερική επικοινωνία στα πλοία με τη χρήση φορητών VHF. (μόνο κανάλια simplex αλλά όχι τοVHF CH 16)

Μαρίνες πλοίων – προσφέρουν αγκυροβόλιο, συστάσεις για την είσοδο στο λιμάνι και τις εγκαταστάσεις του. Οι μαρίνες του Ηνωμένου Βασιλείου χρησιμοποιούν το κανάλι VHF CH 80. Υπάρχουν ειδικά κανάλια VHF για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, για παράδειγμα το CH M (157,850 MHz) και το CH M2 (161,425 MHz) είναι "ιδιωτικά" κανάλια που έχουν παραχωρηθεί από τη βρετανική κυβέρνηση για χρήση από τις μαρίνες, τους ναυτικούς ομίλους και τα σκάφη αναψυχής. Στην Αδριατική γι' αυτού του είδους την επικοινωνία χρησιμοποιείται το κανάλι 17.

MSI (Πληροφορία Ναυτικής Ασφάλειας) – περιλαμβάνουν προγνωστικά για τον καιρό, προειδοποιήσεις πλεύσης και πληροφορίες για SAR. Συνήθως μεταδίδονται μέσω της RT σε όλους τους σταθμούς είτε από CRS της ξηράς είτε από CG σε κανάλια εργασίας σε τακτικές ώρες δημοσίευσης ή παρουσιάζονται στις αρχικές προειδοποιήσεις της DSC στο VHF CH 70. Όταν πλέετε στο ανατολικό κεντρικό κομμάτι της Αδριατικής, το Λιμεναρχείο του Σπλιτ στέλνει συνεχείς καταγεγραμμένες πληροφορίες για τον καιρό των παράκτιων υδάτων της Κροατίας στα κροατικά, στα αγγλικά, στα ιταλικά και στα γερμανικά στο VHF CH 67. Αυτές οι εκπομπές πραγματοποιούνται καθόλη τη διάρκεια του έτους και επαναλαμβάνονται κάθε 10 λεπτά. Οι κασέτες ενημερώνονται στις 07:00, 13:00 και 19:00 LT (Τοπική Ώρα). Η εκπομπή πληροφοριών περιλαμβάνει μια σύντομη αναφορά κατάστασης, μια σύντομη 24ωρη πρόγνωση και μια αναφορά βαρομετρικής πίεσης.

SAR (Έρευνα και Διάσωση) - χρησιμοποιείται για την έρευνα και τη διάσωση και τις επιχειρήσεις προστασίας από τη ρύπανση. Το VHF CH 67 έχει παραχωρηθεί στην Αγγλία όχι μόνο για εργασίες ανάμεσα στα πλοία αλλά και για τη CG SAR ως απαραίτητο. Αν χρειαστεί το CG μπορεί να αφιερώσει και οποιοδήποτε άλλο κανάλι. Το VHF CH 06 έχει οριστεί να χρησιμοποιείται για επικοινωνία με τα εναέρια μέσα κατά τις επιχειρήσεις SAR. Σημείωση: σε περίπτωση επιχιερήσεων SAR μη χρησιμοποιείτε αυτά τα κανάλια για άλλους λόγους εκτός από την αποστολή σημάτων κινδύνου.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM