Πολλοί από τους κανόνες που αφορούν τη χρήση του ασυρμάτου εξηγούνται μόνοι τους και ακόμη και οι περιστασιακοί χρήστες δε δυσκολεύονται να ακολουθήσουν τις αυστηρές εντολές, ιδίως σε επείγουσες καταστάσεις.
Ωστόσο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα Ψεύτικα Σήματα Κινδύνου είναι παράνομα και τιμωρούνται από το νόμο.
Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας και άλλα στοιχεία.
  • Απαγορεύονται οι μη απαραίτητες εκπομπές.
  • Απαγορεύεται ό,τι θεωρείται γενικά αισχρολογία και βλασφημία.
  • Η διακοπή μιας άλλης εκπομπής πρέπει να γίνεται μόνο για μήνυμα υψηλότρης προτεραιότητας.
  • Οι εκπομπές ασυρμάτου καλύπτονται από τους νόμους του απορρήτου και όλες οι εκπομπές πρέπει να θεωρούνται μυστικές εκτός κι είναι γενικές από της φύση τους: για παράδειγμα οι μετεωρολογικές προβλέψεις, οι εκπομπές σημάτων κινδύνου, ο εκπομπές SAR...
  • Η εκπομπή ψεύτικων ή παραπλανητικών μηνυμάτων οποιουδήποτε είδους πρέπει να αποφεύγεται.
  • Δεν πρέπει να γίνονται κλήσεις χωρίς ταυτοποίηση.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM