Ο χειριστής του εξοπλισμού GMDSS πρέπει να έχει σύμφωνα με τη σύμβαση SOLAS του ΙΜΟ ένα πιστοποιητικό. Αυτά αποδεικνύουν ότι ο κάτοχός τους έχει τις απαραίτητες ικανότητες (γνώσεις και πρακτικά προσόντα) και του δίνουν το δικαίωμα για χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό GMDSS. Στο τομέα της ναυσιπλοΐας οι χειριστές μπορούν να έχουν ένα από τα παρακάτω πιστοποιητικά:
  • GOC (Γενικό Πτυχίο Χειριστή): απαιτείται στα σκάφη της SOLAS που κινούνται και εκτός της Θαλάσσιας Περιοχής GMDSS A1,
  • ROC (Περιορισμένο Πτυχίο Χειριστή): απαιτείται στα σκάφη της SOLAS που κινούνται μόνο εντός της Θαλάσσιας Περιοχής GMDSS A1,
  • LRC (Πτυχίο Μεγάλης Εμβέλειας): απαιτείται στα σκάφη που δεν ανήκουν στη SOLAS και κινούνται και εκτός της Θαλάσσιας Περιοχής GMDSS A1,
  • SRC (Πτυχίο Μικρής Εμβέλειας): απαιτείται στα σκάφη που δεν ανήκουν στη SOLAS και κινούνται μόνο μέσα στη Θαλάσσια Περιοχή GMDSS A1,
  • VHF (Περιορισμένο Πτυχίο Ραδιοτηλεφωνικού χειριστή): ένα πτυχίο που μοιάζει με το SRC το οποίο αποδεικνύει μόνο την ικανότητα χρήσης ενός ασυρμάτου VHF DSC - σε κάποιες χώρες δεν αναγνωρίζεται.
Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από τις εθνικές αρχές (στις περισσότερες χώρες από την Διοίκηση Τηλεπικοινωνιών) μετά από εξετάσεις. Οι εξετάσεις (λεπτομέρειες, πρακτικές γνώσεις και θεωρία) μπορεί να ποικίλουν από χώρα σε χώρα. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται χωρίς ημερομηνία λήξεως με εξαίρεση τα υψηλότερα πτυχία (GOC, ROC), που απαιτούνται στα σκάφη της SOLAS και τα οποία χρειάζονται περιοδική ανανέωση.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM