Kontrola za podešavanje blokade šuma (Squelch ili Mute) može biti potenciometar (vrtimo ga u smjeru kazaljke na satu ili suprotno) li par tipki(^ i v). Time se podešava osjetljivost prijemnika VHF radio postaje.

Utječe isključivo na mogućnost prijema signala a nikako ne utječe na glasnoću u slušalici ili zvučniku.

Ako vrtimo potenciometar u smjeru kazaljke na satu, smanjujemo osjetljivost prijemnika VHF radio postaje, a ako ga vrtimo u suprotnom smjeru osjetljivost prijemnika povećavamo. Pri povećanoj osjetljivosti prijemnika, raspoznat ćemo više slabijih signala, pa i zvukova statičkih i atmosferskih smetnji (prasketanje i šumovi), iako se nigdje u blizini ne emitira signal. Takvi zvukovi su dobar pokazatelj odgovarajuće podešenosti glasnosti, koja nam omogućuje razgovjetno primanje poruka.
Šum u pozadini je smetnja, koju možemo izbjeći smanjivanjem osjetljivosti prijemnika. Pravilno podešena blokada šuma, spriječava primanje suvišnih slabih signala i ujedno omogućava primanje željenih jačih signala.Paziti moramo da osjetljivost prijemnika ne smanjimo previše i time onemogućimo prijem željenih signala.Potenciometar

tipke

Smanjenje osjetljivosti prijemnika

zavrtite potenciometar u smjeru kazaljke na satu
pritisnite na tipku ^

Povećanje osjetljivosti prijemnika

zavrtite potenciometar u suprotnom smjeru kazaljke na satu pritisnite na tipku v

Podešavanje blokade šuma pomoću različitih kontrola

Vježba na simulatoru VHF radio postaje

Odmah nakon uključivanja VHF radio postaje potrebno je pomoću potenciometra "SQ" podesiti blokadu šuma, kako bi smanjili smetnje pri primanju i optimizirali osjetljivost prijemnika.Postupak podešavanja blokade šuma

Last modified: Friday, 13 November 2020, 3:01 PM