Obalne postaje (CRS - Coast Radio Station) su pomorske radio postaje na kopnu. One nadziru radio frekvencije namijenjene za poziv pogibelji, koordiniraju radio promet te posreduju u komunikaciji među plovilima ili pri komunikaciji plovila sa kopnom. Većina obalnih postaja ima i daljinski vođene predajnike/prijemnike, pomoću kojih može povećati domet VHF DSC signala, a time i područje plovidbe A1.

Neke obalne postaje imaju opremu, pomoću koje mogu locirati plovilo samo na temelju VHF radio signala.

Nekim obalnim radio postajama dodijeljena je uloga MRCC (Maritime Rescue and Coordination Centres - Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru) i MRSC (Maritime Rescue Sub Centres - podsredišnjica za spašavanje na moru) pa zato i organiziraju SAR (Search and Rescue - traganje i spašavanje) aktivnosti.

Neke obalne postaje imaju status NAVTEX obalne postaje, jer emitiraju MSI poruke (MSI - Maritime Safety Information - pomorske poruke sigurnosti) preko NAVTEX informacijskog sistema. To su navigacijska upozorenja, meteorološka upozorenja, prognoze i hitne poruke.

Na karti su ucrtane obalne postaje zapadnog Mediterana. Svaka obalna postaja označena je crnom točkom i njezinim MMSI brojem. Crne crte prikazuju povezanost sa daljinski vođenim predajnicima/prijemnicima, a crvenom bojom označeno je područje dometa VHF DSC signala, što ujedno prikazuje i GMDSS područje plovidbe A1.

obalne postaje

Sve karte sa ucrtanim obalnim postajama moguće je pregledati preko slijedećih linkova:
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM