Stan naładowania akumulatorów powinien być regularnie sprawdzany. Przepisy GMDSS wymagają codziennego sprawdzania i notowania napięcia akumulatorów kwasowych oraz sprawdzenia i zapisania ciężaru właściwego elektrolitu raz w miesiącu.

Załoga powinna wiedzieć, jakie urządzenia są zasilane z baterii. Stan akumulatorów powinien być regularnie sprawdzany w związku z możliwością wycieku. Po przekroczeniu terminu ważności powinny zostać wymienione.

Wymiana ogniw

Ze względu na występowanie w ogniwach dodatniego i ujemnego bieguna muszą być one we właściwy sposób podłączane do obwodów zasilania.
Dodatni biegun baterii/akumulatora należy podłączyć do dodatniego zacisku urządzenia, a ujemny biegun akumulatora do ujemnego zacisku urządzenia
zasilanego.
Niewłaściwe podłączenie może spowodować zniszczenie sprzętu oraz baterii/akumulatora.

Ładowanie akumulatorów

Akumulatory powinny być ładowane zgodnie z zaleceniami producenta.

Podczas ładowania należy zwrócić uwagę na polaryzację zacisków. Korzystając z ładowarki czerwony, dodatni zacisk ładowarki należy połączyć do dodatniego bieguna akumulatora. Czarny, ujemny zacisk ładowarki należy połączyć z ujemnym biegunem. Niewłaściwe podłączenie ładowarki może spowodować uszkodzenie akumulatora i wywołać eksplozję.

Zalecane postępowanie dotyczące konserwacji i obsługi

 • Akumulatory należy przechowywać w stanie czystym i suchym.
 • Akumulatory należy przechowywać w specjalnie do tego celu przeznaczonym pojemniku, który uniemożliwia wylanie się zawartości (elektrolitu) na zewnątrz.

Dotyczy tylko akumulatorów:

 • Pojemnik z akumulatorami powinien być odpowiednio zabezpieczony, ponieważ akumulatory są ciężkie i jeśli nie będą zamocowane mogą być niebezpieczne dla załogi i jednostki (uderzenie).
 • Należy sprawdzać regularnie ślady korozji na akumulatorach i w ich pobliżu.
 • Wierzch i bieguny akumulatorów należy utrzymywać w czystości. Zapobiegnie to powstawaniu prądów upływu rozładowujących akumulatory.
 • Bieguny akumulatorów należy zabezpieczyć przed korozją poprzez naniesienie cienkiej warstwy wazeliny technicznej.
 • Akumulatory ze względu na dużą wagę często umieszczone są w zęzie, przez co są szczególnie zagrożone są zalaniem. Dlatego baterie przeznaczone dla celów radiowych powinny być umieszczone wyżej, gdzie są lepiej chronione.

Dotyczy tylko akumulatorów kwasowo-ołowiowych:

 • Akumulatory powinny być przechowywane w specjalnym pojemniku, który umożliwi wydostanie się palnego wodoru i jednocześnie chroni akumulatory przed dostępem wody morskiej.
 • Należy regularnie sprawdzać poziom elektrolitu w akumulatorach. W przypadku za niskiego poziomu elektrolitu należy uzupełniać braki tylko wodą destylowaną. W przypadku zanieczyszczeń następuje gwałtowne skrócenie trwałości akumulatorów.
 • Podczas cyklu ładowania akumulatorów, gdy wydostaje się wodór, pomieszczenie należy dobrze wentylować, a załodze nie wolno palić w pobliżu.
 • Szczególną ostrożność należy zachować w kontakcie z elektrolitem - roztworem kwasu siarkowego. Zaleca się używać gumowych rękawic, starych ubrań oraz okularów ochronnych.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM