Główne funkcje odbiornika systemu NAVTEX składają się z następujących pozycji:

 • włącznik ON/OFF – podłącza urządzenie do zasilania,
 • regulator podświetlenia – umożliwia regulować poziom podświetlenia wyświetlacza w celu jego dostosowania do poziomu oświetlenia otoczenia,
 • przełącznik częstotliwości (490 kHz, 518 kHz) – dostępny tylko w urządzeniach, gdzie regulacja jest manualna,
 • wybór stacji brzegowej – dzięki tej funkcji odbiorniki mogą zostać zaprogramowane do odbioru/wydruku wiadomości tyko z wybranych stacji. Odbiór wiadomości z każdej stacji może być ustalony na trzy sposoby:
 • tryb odbioru – wiadomości są wyświetlane/drukowane,
 • tryb blokady – wiadomości nie są wyświetlane/drukowane (są ignorowane),
 • tryb automatyczny – odbiór lub blokada odbioru wiadomości jest automatycznie ustalana w zależności od pozycji statku. Wtenczas wymagane jest podłączenie odbiornika do źródła danych np. GPS
 • wybór typu wiadomości: wszystkie odbiorniki można programować do odbioru tylko wybranych typów wiadomości, które są wyświetlane lub drukowane. Niemalże wszystkie wiadomości typów od A do Z mogą być ustawione w dwóch trybach:
  • trybie odbioru – wiadomości są wyświetlane/drukowane (akceptacja)
  • trybie blokady – wiadomości nie są wyświetlane/drukowane (odrzucenie)

Niezależnie od ustawień odbiornika wiadomości typu A (ostrzeżenia nawigacyjne), B (ostrzeżenia pogodowe), D (SAR) nie mogą być odrzucone przez odbiornik/użytkownika, jako wiadomości bardzo ważne dla zapewnienia bezpiecznej nawigacji (IMO rekomenduje także, aby wiadomość typu L nie była odrzucana).

Większość odbiorników używa dużych liter alfabetu do wskazania identyfikatorów brzegowych stacji CRS ustawionych w trybie odbioru, z kolei małymi literami oznaczone są stacje znajdujące się w trybie blokady. W standardowych ustawieniach odbiornika wszystkie wiadomości ustawione są w trybie odbioru.

 • ustawienie alarmu odbioru – alarm dźwiękowy jest generowany w przypadku odbioru wiadomości typu D (SAR)
 • ustawienie błędu odbioru: maksymalny poziom błędu przy odbiorze wiadomości może być ustalony. W przypadku przekroczenia tego poziomu wiadomości nie są wyświetlane/drukowane. Standardowo poziom ten wynosi 30%

Odbiorniki systemu NAVTEX standardowo odbierają wszystkie wiadomości przesyłane przez stacje brzegowe CRS. Sytuacja ta zademonstrowana jest na poniższej animacji.

Statek znajduje się strefie stacji CRS Portpatrick i kieruje się stronę strefy stacji CRS Malin Head. Odbiornik na jednostce ma możliwość odbioru wiadomości transmitowanych na 518 kHz oraz 490 kHz z różnych stacji brzegowych. Domyślnie odbiera ze wszystkich, co jest wskazane dużymi literami (identyfikatory stacji) na wyświetlaczu odbiornika. Kliknij na którejkolwiek z nich aby zmienić identyfikator stacji na małą literę, odrzucając jednocześnie jej komunikaty (pamiętajmy, iż potencjalne wiadomości typu A,B,D będą nadal odbierane). Na czarnym tle są wyświetlane podstawowe informacje na temat odbieranych wiadomości.

Ponieważ na powyższej animacji statek płynie ze strefy stacji CRS Portpatrick do strefy stacji CRS Malin Head dlatego wystarczające jest zaakceptowanie wyłącznie wiadomości ze stacji brzegowych O i Q na 518 kHz oraz opcjonalnie wiadomości ze stacji C na 490 kHz. Wiadomości z pozostałych stacji nie są istotne, gdyż nie mają związku z planowaną trasą przejścia jednostki.

Zalecenia użytkowania odbiornika NAVTEX

 • w przypadku, gdy odbierane wiadomości są drukowane należy pamiętać o zaopatrzeniu jednostki w wystarczającą ilość papieru przed rozpoczęciem każdej podróży,
 • odbiornik powinien być uruchomiony co najmniej cztery godziny przed rozpoczęciem podróży. Zapewni to odbiór co najmniej jednej wiadomości ze stacji w jej czasie nadawania. W przypadku, gdy jednostka (statek, jacht) odbywa częste podróże zaleca się utrzymywać odbiornik ciągle włączony (aby nie utracić ważnych komunikatów, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo podróży),
 • instrukcja obsługi odbiornika powinna być dostępna obok urządzenia. Należy pamiętać, iż istnieją znaczne różnice w programowaniu, dostępie do funkcji itd. w zależności od typu urządzenia i producenta,
 • wodoodporna kopia mapy obszarów, przez które jednostka będzie płynąć powinna być dostępna na burcie. Mapa powinna zawierać: granice obszarów, stacje CRS i ich identyfikatory, czasy transmisji stacji. Mapa powinna być umieszczona w pobliżu odbiornika. Pamiętajmy, iż wszystkie te informacje można znaleźć w tomie III i V ALRS („radiosygnały”),
 • odbiornik powinien być tak ustawiony, aby odbierać wiadomości na obszar w którym jednostka się znajduje oraz do którego zmierza. Pozwoli to uniknąć odbioru wiadomości nieistotnych dla jednostki i marnotrawienia papieru,
 • odbiornik powinien być ustawiony do odbioru tylko tych wiadomości, które załoga chce odbierać. Domyślnie odbiornik odbiera wszystkie/większość wiadomości (taka jest rekomendacja). Jednakże oczywistym jest, iż np. w przypadku braku na statku systemu pozycjonowania Loran, to wiadomości nt. pracy tego systemu powinny być odrzucone,
 • szczególną uwagę należy zwrócić na programowanie odbioru wiadomości ze stacji i ich typów, ponieważ w obu przypadkach te same duże litery alfabetu A..Z są w użyciu, co może doprowadzić do niejasności! Operator może być przekonany, że programuje odbiór stacji CRS, podczas gdy w rzeczywistości może programować odbiór typu wiadomości,
 • w odbiornikach jednokanałowych, częstotliwość 518 kHz powinna być zawsze wybrana. Możliwe jest przełączenie odbiornika na częstotliwość 490 kHz, jednakże tylko na kilka minut wyłącznie do odbioru wiadomości podczas czasu transmisji danej stacji CRS,
 • w przypadku odbioru wiadomości niezupełnej lub nieczytelnej, odpowiednia stacja CRS powinna być o tym powiadomiona. W treści przekazu należy podać czas odbioru (UTC) oraz pozycję jednostki. Takie zgłoszenia pomogą usprawnić system,
 • jakiekolwiek spostrzeżenie istotne dla bezpieczeństwa nawigacji dokonane podczas podróży powinno zostać natychmiast zgłoszone do najbliższej stacji brzegowej CRS lub innej stacji, tak aby wszystkie jednostki przebywające w tym akwenie zostały poinformowane o zdarzeniu poprzez system NAVTEX (o ile stacja CRS uzna, że wszystkie jednostki w jej obszarze odpowiedzialności powinny tą informację uzyskać).
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM