Η λήψη MSI μέσω του συστήματος Inmarsat EGC εξαρτάται από κάποιες ρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν στο τερματικό του Inmarsat C. Αυτές πρέπει να γίνουν στο λογισμικό του Inmarsat το οποίο εμφανίζεται στην οθόνη.
Η λειτουργία του τερματικού Inmarsat C εξηγήθηκε στο κεφάλαιο για τον Inmarsat. Οι παρακάτω παράγοντες πρέπει να προγραμματιστούν ή να αλλάξουν στο λογισμικό του Inmarsat και μπορεί να επηρεάσουν τη λήψη μηνυμάτων:
  • Θέση και ώρα ενημέρωσης θέσης,
  • Δορυφόρος στον οποίο θέλουμε να συνδεθούμε,
  • Προγραμματισμός του τερματικού σε σχέση με τους επιλεγμένους τύπους μηνυμάτων,
  • Προγραμματισμός τερματικού σε σχέση με τις επιλεγμένες παράκτιες περιοχές (αν είναι σχετικό),
  • Προγραμματισμός του τερματικού σε σχέσξ με τις επιλεγμένες και τις επιπλέον NAVAREA.
Η εκπομπή EGC MSI γίνεται για γεωγραφικές περιοχές σε όλο τον κόσμο που λέγονται NAVAREA και METAREA. Σε κάθε NAVAREA υπάρχει ένας συντονιστής υπεύθυνος για τη συλλογή όλων των MSI και το συντονισμό της εκπομπής τους μια προγραμματισμένη ώρα. Η εκπομπή γίνεται ανά NAVAREA. Το τερματικό λήψης υπολογίζει, βάσει των στυοιχείων θέσης που υπάρχουν στο τερματικό, αν αντιστοιχεί στην τρέχουσα NAVAREA του και αν είναι σχετικό θα δείξει τις πληροφορίες.

Δε χρησιμοποιούνται όλοι οι δορυφόροι για την εκπομπή MSI για μία NAVAREA. Συνεπώς είναι σημαντικό να συνδεθείτε στον κατάλληλο δορυφόρο γι' αυτή τη λήψη. Οι πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στο ALRS τομ. 5 (βλ. Παράρτημα, Χάρτης κάλυψης δορυφόρων Inmarsat και NAVAREA και Πρόγραμμα εκπομπών μηνυμάτων EGC).
Όπως και στο NAVTEX υπάρχει πιθανότητα και στο τερματικό Inmarsat να επιλέξετε τους τύπους μηνυμάτων που θέλετε να λάβετε. Βλ. παρακάτω εικόνα. Οι μη επιλεγμένοι τύποι μηνυμάτων δε θα εμφανίζονται μετά τη λήψη. Κάποιοι τύποι μηνυμάτων δεν μπορούν να μην επιλεχθούν π.χ. οι προειδοποιήσεις πλεύσης, οι μετεωρολογικές προειδοποιήσεις και τα μηνύματα SAR.

EGC setup menu
Φωτογραφία της οθόνης ενός τερματικού που δείχνει τη δυνατότητα επιλογής των τύπων μηνυμάτων EGC

Σε κάποιες παράκτιες περιοχές δε διατίθεται το σύστημα NAVTEX (Αυστραλία). Εκεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σύστημα EGC για την εκπομπή MSI. Για να μην είναι πολύ μεγάλο το μέγεθος των περιοχών είναι δυνατών να δημιουργηθούν παράκτιες περιοχές εντός μιας NAVAREA. Αυτές οι παράκτιες περιοχές μπορούν να επιλεχθούν στο τερματικό αν είναι σχετικές για τη λήψη των EGC MSI. Μετά τη λήψη θα εμφανιστούν μόνο τα μηνύματα των επιλεγμένων παράκτιων περιοχών.

navarea
Χάρτης που δείχνει ένα παράδειγμα χρήσης μιας παράκτιας περιοχής εντός του συστήματος SafetyNET

Επειδή το τερματικό υπολογίζει αν οι πληροφορίες που θα ληφθούν είναι σχετικές ως προς την τρέχουσα θέση, μπορεί να μη δείτε πληροφορίες που σας αφορούν γιατί δε βρίσκεστε στη NAVAREA (ακόμη κι αν είστε κοντά στα όριά της). Γι' αυτό είναι δυνατό να επιλέξετε μια επιπλέον NAVAREA. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι οι πληροφορίες θα εκπέμπονται από το δορυφόρο στον οποίο είστε συνδεδεμένοι για να λάβετε αυτές τις MSI, διαφορετικά θα πρέπει να συνδεθείτε σ' αυτό το δορυφόρο για μικρό χρονικό διάστημα (αυτό εξαρτάται από τη προγραμματισμένη ώρα εκπομπής). Μην ξεχνάτε να συνδέεστε στο σχετικό δορυφόρο μετά τη λήψη των MSI.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM