Όλοι οι δέκτες μπορούν να προγραμματιστούν για να επιτρέψουν στο χρήστη να διασφαλίσει ότι εμφανίζονται ή εκτυπώνονται μόνο μηνύματα από επιλεγμένους CRS. Κάθε αναγνωριστικό CRS, από το Α έως το Ζ, μπορεί να ρυθμιστεί με τους ακόλουθους τρεις τρόπους:
  • RECEIVE: τα μηνύματα εμφανίζονται/ εκτυπώνονται,
  • IGNORE: τα μηνύματα δεν εμφανίζονται/εκτυπώνονται (απορρίπτονται),
  • GPS (AUTO) - το RECEIVE ή IGNORE επιλέγεται αυτόματα ανάλογα με τη θέση του σκάφους, αλλά χρειάζονται εξωτερικά δεδομένα πλεύσης όπως ένα GPS.
Οι δέκτες NAVTEX συνήθως είναι προεπιλεγμένοι να λαμβάνουν μηνύματα από όλους τους CRS. Αυτό φαίνεται στην παρακάτω κινούμενη παρουσίαση.

Ένα σκάφος φαίνεται να πλέει στη ζώνη του NAVTEX CRS Πορτπάτρικ και προς τη ζώνη του NAVTEX CRS ακρωτηρίου Μάλιν. Μπορούν να επιλεγούν τα αναγνωριστικά των NAVTEX CRS για λήψη στα 518 kHz ή 490 kHz όπως απαιτείται. Πατήστε στο καθένα για να τα δεχτείτε/απορρίψετε όπως απαιτείται. Στα μαύρο πεδίο φαίνονται βασικές πληροφορίες για τα ληφθέντα μηνύματα NAVTEX κατά τον προγραμματισμένο χρόνο εκπομπής όσον αφορά την αποθήκευση των αναγνωριστικών των NAVTEX CRS και το εύρος εκπομπής των CRS.

Επειδή το σκάφος στην παραπάνω απεικόνιση πλέει από τη ζώνη του CRS Πορτσπάτρικ προς τη ζώνη του CRS ακρωτηρίου Μάλιν το σκάφος πρέπει να δεχτεί μόνο τα μηνύματα με αναγνωριστικό CRS O και Q στα 518 kHz και προαιρετικά μηνύματα με αναγνωριστικό CRS C στα 490 kHz. Τα μηνμύατα από όλους τους άλλους CRS μπορούν να απορριφθούν γιατί δεν έχουν καμία σχέση με το ταξίδι.

Εξάσκηση στον προσομοιωτή του δέκτη NAVTEX

Πηγαίνετε στα: NAVTEX Mode -> Filter View -> 518 Stns Page ή NAVTEX Mode -> Filter View -> 490 Stns Page.
Ο δέκτης NAVTEX επιτρέπει τη χρήση πέντε διαφορετικών ρυθμίσεων διαλογής, δηλαδή τις Ρυθμίσεις 1 έως 5. Η ενεργή ρύθμιση μπορεί να αλλάξει πατώντας το ειδικό πλήκτρο PRESET. Όταν επιλεχθεί μια ρύθμιση οι ρυθμίσεις διαλογής γι' αυτήν μπορούν να αλλάξουν όπως απαιτείται. Οι ρυθμίσεις διαλογείς για την ενεργή ρύθμιση θα εφαρμοστούν την επόμενη φορά που θα εμφανιστούν τα μηνύματα NAVTEX.

Για να αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πλοηγηθείτε μέσα σ' αυτή και πατήστε το ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ πλήκτρο.

Η τιμή διαλογής για κάθε αναγνωριστικό CRS μπορεί να οριστεί σε μία από τις παρακάτω:
  • On: τα μηνύματα αυτού του σταθμού εμφανίζονται πάντα.
  • Off: τα μηνύματα αυτού του σταθμού δεν εμφανίζονται ποτέ.
  • Auto: τα μηνύματα αυτού του σταθμού εμφανίζονται μόνο όταν είναι ο κοντινότερος ή όταν είναι εντός εμβέλειας ανάλογα με τις ρυθμίσεις της Αυτόματης Διαλογής Σταθμών.
Οι ρυθμίσεις της Αυτόματης Διαλογής Σταθμών μπορούν να είναι:
  • Nearest: για να εμφανίζονται τα μηνύματα από τον κοντινότερο σταθμό, ή
  • In Range: για να εμφανίζονται τα μηνύματα όλων των σταθμών που είναι εντός εμβέλειας από τη θέση σας.
Ένας αστερίσκος * εμφανίζεται δίπλα από όλα τα αναγνωριστικά CRS των οποίων τα μηνύματα πρέπει να εμφανιστούν.


Εναλλαγή της Αυτόματης Διαλογής Σταθμού από το In Range στο Nearest και ρύθμιση του αναγνωριστικού CRS Q στο On. Μετά απ' αυτό τα μηνύματα που λαμβάνονται από τον CRS Ρώμης (R) δεν εμφανίζονται πια.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM