Οι δέκτες NAVTEX συνήθως υποστηρίζουν ακουστικούς και ορατούς συναγερμούς για ορισμένες περιπτώσεις όπως μηνύματα SAR, νέα μηνύματα οποιουδήποτε άλλου είδους.

Εξάσκηση στον προσομοιωτή του δέκτη NAVTEX

Πηγαίνετε στα: Setup Mode -> General View, πλοηγηθείτε στο Sound και πατήστε το ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ πλήκτρο για να αλλάξετε μια επιλεγμένη ρύθμιση. Μπορείτε να αλλάξετε τα εξής:
  • Ήχος πλήκτρων: Με ήχο ή χωρίς ήχο (ON/OFF).
  • Ειδοποιηση νέου μηνύματος: Με ήχο ή χωρίς ήχο (ON/OFF).
  • Συναγερμός SAR - ηχητικό σήμα 5 φορές (Timed), ηχητικό σήμα μέχρι να ακυρωθεί (Repeat) ή χωρίς ήχο (off).
  • λειτουργία LED - πάντα απενεργοποιημένο (Off) ή να χρησιμοποιείται σαν ένδειξη λειτουργίας (On), ενδειξη λήψης (Rx), ένδειξη SAR (SAR), ένδειξη νέου μηνύματος (New).Ρύθμιση δέκτη NAVTEX να ειδοποιεί κατά τη λήψη νέου μηνύματος και ρύθμιση LED να λειτουργεί σαν ένδειξη για μηνύματα SAR