Μπορεί να επιλεγεί ο μέγιστος αριθμός λαθών (το μέγιστο ποσοστό) μηνυμάτων που εμφανίζονται ή εκτυπώνονται. Αν το μήνυμα ξεπερνά το ποσοστό λαθών τότε αυτό δε θα εμφανίζεται ούτε θα τυπώνεται. Το μέγιστο επίπεδο συνήθως είναι γύρω στο 30%.

Εξάσκηση στον προσομοιωτή του πομπου NAVTEX

Πηγαίνετε στα: Setup Mode -> NAVTEX View -> Options Page, πλοηγηθείτε στο Error Threshold και πατήστε το ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ πλήκτρο για να αλλάξετε τη ρύθμιση.
Αλλαγή ποσοστού λαθών σε 30%