Σε ένα μονόσυχνο δέκτη ο χρήστης μπορεί να συντονιστή στα 490 kHz για τη λήψη ενός μηνύματος (την προγραμματισμένη ώρα) και μετά να συντονιστεί στα 518 kHz αφού λάβει το μήνυμα. Ένας δισυχνικός δέκτης συνήθως είναι ρυθμισμένος να λαμβάνει και στις δύο συχνότητητες: και στα 518 kHz και στα 490 kHz, αλλά η μία ή και η δύο μπορούν να παραλειφθούν.

Εξάσκηση στον προσομοιωτή του δέκτη NAVTEX

Ο προσομοιωτής παρουσιάζει το δισυχνικό δέκτη, άρα η προεπιλεγμένη ρύθμιση στις δύο συχνότητες μπορεί να αλλάξει. Πηγαίνεται στα: Setup Mode -> NAVTEX View -> Options Page, πλοηγηθείτε στις ρυθμίσεις συχνοτήτων του NAVTEX και πατήστε το ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ βελάκι για να αλλάξετε τη ρύθμιση.Ρύθμιση του δέκτη NAVTEX για να λαμβάνει μόνο στα 518 kHz