Υπάρχουν κάποιοι συνδυασμοί ειδικών πλήκτρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο τερματικό μηνυμάτων Inmarsat. Για παράδειγμα στο μενού Edit οι συνδυασμοί των ειδικών πλήκτρων εμφανίζονται όταν έχει επιλεχθεί το στοιχείο Edit στη μπάρα του μενού. Δείτε την παρακάτω εικόνα.

Special key combinations in the Edit menu
Συνδυασμοί ειδικών πλήκτρων στο μενού EditΈνα άλλο παράδειγμα συνδυσμών ειδικών κλειδιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο τερματικό μηνυμάτων Inmarsat στο μενού Application εμφανίζεται όταν επιλεχθεί το στοιχείο Application στη μπάρα του μενού. Δείτε την παρακάτω εικόνα. Για όλους τους συνδυαμούς (της πραγματικής συσκευής) που μπορού να χρησιμοποιηθούν πρέπει να δείτε το εγχειρίδιο χρήστη που προσφέρετε μαζί με το τερματικών μηνυμάτων ή με το λογισμικό χρήσης μηνυμάτων.


Screenshot of application menu

Συνδυασμοί ειδικών πλήκτων στο μενού ApplicationΥπάρχουν επίσης κάποια πλήκτρα και συνδυασμοί πλήκτρων που μπορουν να χρησιμοποιηθούν στην οθόνη τροποποιησης. Αυτά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Για να πάτε
Πιέστε αυτό το πλήκτρο
Μια γραμμή πάνω
ΠΑΝΩ ΒΕΛΑΚΙ
Μια γραμμή κάτω
ΚΑΤΩ ΒΕΛΑΚΙ
Ένα χαρακτήρα αριστερα
ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΑΚΙ
Ένα χαρακτήρα δεξιά
ΔΕΞΙ ΒΕΛΑΚΙ
Μια λέξη αριστερά
CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΑΚΙ
Μία λέξη δεξιά
CTRL+ΔΕΞΙ ΒΕΛΑΚΙ
Αρχή γραμμής
HOME
Τέλος γραμμής
END
Κορυφή παραθύρου
CTRL+HOME
Βάση παραθύρου
CTRL+END
Αρχή μηνύματος
CTRL+PAGE UP
Τέλος μηνύματος
CTRL+PAGE DOWN
Ένα παράθυρο επάνω
PAGE UP
Ένα παράθυρο κάτω
PAGE DOWN

Συνδυασμοί ειδικών πλήκτρων
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM