Ο πομποδέκτης Inmarsat C είναι η συσκευή που περιέχει τον πομπό και το δέκτη και αυτή έχει ενσωματωμένο GPS.
Όταν αυτό το GPS δεν είναι εγκατεστημένο μπορείτε να συνδέσετε το τερματικό με ένα εξωτερικό GPS. Στο πίσω μέρος του πομποδέκτη υπάρχουν πολλά σημεία σύνδεσης.

Στο μπροστινό μέρος του πομποδέκτη υπάρχουν δύο κουμπιά και πέντε ενδεικτικές λυχνίες.


Inmarsat C 3020C terminal
Μπροστινό τμήμα του πομποδέκτη Inmarsat C.

Περιγραφή του μπροστινού τμήματος:
1. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (Power) ανάβει όταν ο πομποδέκτης είναι αναμμένος.
2. Το πλήκτρο της παύσης (Stop) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ακύρωση μιας εκπομπής.
3. Η ενδεικτική λυχνία της σύνδεσης (Log in) αναβοσβήνει όταν το τερματικό συνδέεται.
4. Η ενδεικτική λυχνία της αποστολής (Send) αναβοσβήνει όταν ο πομποδέκτης εκπέμπει.
5. Η ενδεικτική λυχνία μηνυμάτων (Mail) αναβοσβήνει όταν ο πομποδέκτης λαμβάνει ένα μήνυμα.
6. Το πλήκτρο κινδύνου (Distress) βρίσκεται κάτω από καπάκι. Το καπάκι πρέπει να σηκωθεί πριν πιέστε το πλήκτρο distress για 5 δευτερόλεπτα για να σταλεί σήμα κινδύνου.
7. Η ενδεικτική λυχνία κινδύνου (Distress) θα δείξει την κατάσταση του σήματος κινδύνου.


Inmarsat C terminal rear view
Πίσω μέρος του πομποδέκτη Inmarsat C

Περιγραφή του πίσω μέρους:
1. Το σημείο σύνδεσης της κεραίας που σημειώνεται με το X2 είναι για να συνδεθεί το καλώδιο της κεραίας.
2. Ασφαλειολαβή.
3. Ο DTE (Τερματικός Εξοπλισμός Δεδομένων), που σημειώνεται με το X3, χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του τερματικού μηνυμάτων ή του υπολογιστή.
4. Στη υποδοχή DC, σημειώνεται με το X1, η τάση πρέπει να είναι μεταξύ 10 και 32V DC.
5. Η υποδοση I/O, σημειώνεται με το X4, χρησιμοποιείται για αποστολή/λήψη στοιχείων όταν συνδέεται με άλλη συσκευή πλοήγησης π.χ. εξωτερικό GPS.
6. Ο διακόπτης λειτουργίας, σημειώνεται με το S1, είναι για το άνοιγμα και κλείσιμο του πομποδέκτη.
7. Η υποδοχή του εκτυπωτή, σημειώνεται με το X5, συνδέει τον εκτυπωτή για την εκτύπωση των ληφθέντων μηνυμάτων π.χ. ληφθέντα μηνύματα EGC MSI.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM