Η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του σιγασμού φαίνεται στην οθόνη με την ένδειξη "SQUELCH", όταν είναι ενεργοποιημένος, και χωρίς καμία ένδειξη όταν είναι απενεργοποιημένός. Όταν είναι ενεργοποιημένος ο πομπός βουβαίνεται κατά τις παύσεις του λόγου. Ο σιγασμός μπαίνει αυτό ματα στο "ON" όταν είναι ενεργοποιημένη η σάρωση και στο "OFF" όταν απενεργοποιείται. Ωστόσο μπορεί να τεθεί χειροκίνητα στο "ON" ή στο "OFF" κατά τη σάρωση. Επίσης ο σιγασμός μπαίνει αυτό ματα στο "OFF" όταν αλλάζει η συχνότητα του RX.

Εξάσκηση στον προσομοιωτή του ασυρμάτου MF/HF

Αφού ανάψετε τον ασύρματο MF/HF, είναι απαραίτητο να ανοίξετε το σιγασμό του πομπόυ για να εξαλειφθεί ο θόρθφος. Το πλήκτρο Sq ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το σιγασμό.Τοποθέτηση του σιγασμού στο OFF και μετά στο ON