Όταν βρίσκονται στη θάλασσα όλα τα σκάφη πρέπει να παρακολουθούν διαρκώς το VHF CH 16. Αυτό επιτρέπει στο χρήστη να παρακολουθεί το VHF CH 16 και οποιαδήποτε άλλα κανάλια VHF σε μια γρήγορα εναλλασσόμενη διαδοχή. Ο δέκτης μένει στο κανάλι που γίνεται η εκπομπή. Το κανάλι στο οποίο μένει ο δέκτης μπορεί να περάσει στο επόμενο κανάλι της σειράς σάρωσης με το χέρι ή να αποκλειστεί από τον κύκλο σάρωσης.

Εξάσκηση στον εξομοιωτή του ασυρμάτου VHF

Για να περάσετε σε λειτουργία σάρωσης πιέστε το πλήκτρο Scan. Η λειτουργία Scan κυκλώνει τον ασύρματο διαδοχικά από κάθε κανάλι που υπάρχει σταματώντας κάθε φορά που λαμβάνεται μετάδοση σε οποιοδήποτε κανάλι. Ο δέκτης μένει στο κανάλι που γίνεται η μετάδοση. Το κανάλι στο οποίο σταματάει ο δέκτης μπορεί να είναι :
  • προηγμένο: πιέστε το πλήκτρο Adv για να προχωρήσετε με το χέρι στο επόμενο κανάλι της σειράς,
  • αποκλεισμένο: πιέστε το πλήκτρο Inh για να αποκλείσετε ένα κανάλι του κύκλου ανίχνευσης (αντί να πιέζετε το πλήκτρο Adv σε κάθε κύκλο).

Για να βγείτε από τη λειτουργία Scan, πιέστε το πλήκτρο C ή το 16.

Τα κανάλια μπορεί να χρησιμοποιούνται (και να ελευθερωθούν) όταν δε λειτουργεί η Σάρωση. Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να απαγορεύσετε και μετά πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο Scan (διπλός ήχος). Για να ελευθερωθεί το κανάλι πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο Scan (διπλός ήχος).


Ενεργοποίηση της Σάρωσης, πέρασμα στο VHF CH 16 σε ληφθείσα μετάδοση και απαγόρευσή του στον επόμενο κύκλο
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM