Για την επιτυχημένη επικοινωνία δύο ασυρμάτων VHF, ο πομπός και ο δέκτης κάθε οργάνου πρέπει να βρίσκεται στη σωστή συχνότητα. Αυτό απλοποιήθηκε για τον χειριστή με την κατακύρωση ενός διεθνούς καναλιού VHF σε κάθε συχνότητα εκπομπής και λήψης στο εύρος του VHF. Στους ασυρμάτους VHF που δεν έχουν λειτουργία DSC ο αριθμός του καναλιού εισάγεται συνήθως με περιστρεφόμενους διακόπτες, ενώ σε όλους τους άλλους ασυρμάτους VHF συνήθως εισάγονται με αριθμολόγιο. Το κανάλι στο οποίο είναι συντονισμένος ο ασύρματος VHF λέγεται κανάλι εργασίας.

Εξάσκηση στον εξομοιωτή του ασυρμάτου VHF

Εισάγετε τον αριθμό του καναλιού χρησιμοποιώντας το αριθμολόγιο. Αν δεν επιβεβαιωθεί η επιλογή του καναλιού σε δύο δευτερόλεπτα (πιέζοντας το πλήκτρο Ε) ο ασύρματος VHF θα επανέλθει στο αρχικό κανάλι.Επιλογή του VHF CH 06 σαν κανάλι εργασίας
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM