Η ραδιοεπικοινωνία, που είναι επίσης γνωστή ως RT (Ραδιοτηλεφωνία), χρησιμοποιεί έναν Tx (ραδιοπομπό) για να στείλει ραδιοκύματα συγκεκριμένης συχνότητας και έναν Rx (ραδιοδέκτη) για να στείλει τα ραδιοκύματα στην ίδια συχνότητα. Τα ραδιοκύματα αποτελούνται από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε συγκεκριμένες ζώνες συχνοτήτων εντός του εύρους ραδιοσυχνοτήτων. Συχνότητα των κυμάτων είναι ο αριθμός ταλαντώσεων ενός κύματος ανά δευτερόλεπτο. Για παράδειγμα η θαλάσσια VHF RT δουλεύει στο θαλάσσιο εύρος ραδιοσυχνοτήτων VHF, που εκτείνεται από τα 156MHz έως τα 174 MHz.

Το μήκος κύματος των συχνοτήτων εντός του εύρους των ραδιοσυχνοτήτων δίνεται από την παρακάτω σχέση:

Μήκος κύματος [m] = Ταχύτητα ηλεκτρομαγνητικού κύματος στο κενό (300 x 106 m/s) / Συχνότητα [Hz=1/s]

Παράδειγμα: Το μήκος κύματος της συχνότητας των 160 MHz είναι (300 x 106) / (160 x 106 ) = 1,875 m

Τα συστήματα επίγειας επικοινωνίας GMDSS παρέχουν υπηρεσίες μέσω των VHF (Πολύ Υψηλή Συχνότητα - 30 MHz έως 300 MHz), HF (Υψηλή Συχνότητα - 3 MHz έως 30 MHz) και MF (Μεσαία Συχνότητα - 300 kHz έως 3 MHz).

spectrum

Το πλήρες διάγραμμα όλου του εύρους του ασυρμάτου που περιλαμβάνει τις VHF, HF, και MF

Ο όρος διάδοση χρησιμοποιείται για να περιγράψει την κίνηση των ραδιοκυμάτων από έναν πομπό προς ένα δέκτη.

Για τους σκοπούς του LRC μας ενδιαφέρουν τρία είδη διάδοσης:

  • Διάδοση γραμμής όρασης (Αμεσο κύμα)
  • Διάδοση εδάφους
  • Ατμοσφαιρική διάδοση

propagation

Η πλειοψηφία των θαλάσσιων επικοινωνιών, στο έυρος 50 MHz και άνω (επικοινωνία VHF) χρησιμοποιεί τη διάδοση γραμμής όρασης (άμεσο κύμα) που δουλεύει σε σημεία που δε μεσολαβούν φυσικά εμπόδια ανάμεσα στα Tx και Rx.

Η διάδοση εδάφους χρησιμοποιείται για μεγαλύτερες αποστάσεις όπου παίζει ρόλο και η καμπυλότητα της Γης. Η διάδοση εδάφους συνηθίζεται στην επικοινωνία MF. Το μήκος της διάδοσης στη στεριά εξαρτάται από τα εμπόδια (λόφους, κλπ) ενώ στη θάλασσα, επειδή το "πεδίο" είναι επίπεδο η απόσταση είναι πάντα μεγαλύτερη.

Η ατμοσφαιρική διάδοση επηρεάζεται από τις αντανακλάσεις της ιονόσφαιρας. Οι διακυμάνσεις στο μήκος διάδοσης παρατηρούνται ανάλογα με παράγοντας όπως η ώρα της ημέρας, το έτος, οι ηλιακές κηλίδες καθώς και άλλες συνθήκες της ιονόσφαιρας. Η ατμοσφαιρική διάδοση συνηθίζεται στην επικοινωνία HF.

propagation

Είδη διάδοσης στο φάσμα του ασυρμάτου

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM