Μετά την τοποθέτηση εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνίας στα πλοία, η ασφάλεια στη θάλασσα αυξήθηκε. Στην αρχή της χρήσης της δεν ήταν καλά οργανωμένος ο τρόπος με τον οποίο διοχετευόταν το σήμα κινδύνου στις αρχές έρευνας και διάσωσης. Βασιζόταν κυρίως στη σήμανση συναγερμού από πλοίο σε πλοίο σε προκαθορισμένες συχνότητες κινδύνου. Πολλές φορές δεν γινόταν λήψη ή δεν ξεκινούσαν ενέργειες μετά τη μετάδοση των σημάτων. Για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα δημιουργήθηκε το GMDSS (παγκόσμιο ναυτιλιακό σύστημα κινδύνου και ασφάλειας).

Το GMDSS είναι σημαντικό κομμάτι της σύμβασης SOLAS (ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα) του IMO (Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός). Πρόκειται για διεθνώς συμφωνημένες διαδικασίες ασφαλείας, είδη εξοπλισμού και πρωτόκολλα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για την αύξηση της ασφάλειας και τη διευκόλυνση της διάσωσης πλοίων που κινδυνεύουν.

Το GMDSS προσφέρει μεθόδους και διαδικασίες σήμανσης συναγερμού με ραδιοεπικοινωνία σε MRCC (Κέντρα Συντονισμού Θαλάσσιας Διάσωσης) της ξηράς, CRS (Παράκτιους Ραδιοσταθμούς) και σε κοντινά σκάφη, όπου χρειάζεται βοήθεια. Αυτή η σήμανση συναγερμού από το Πλοίο στην Ακτή διασφαλίζει γρήγορες και αποτελεσματικές επιχειρήσεις SAR (Ερευνας και Διάσωσης). Όλες οι δραστηριότητες SAR οργανώνονται από τα MRCC και τα MRSC (Υποκέντρα Συντονισμού Θαλάσσιας Διάσωσης) εντός των συγκεκριμένων θαλάσσιων περιοχών που πλαισιώνουν τις ακτογραμμές τους.

Το GMDSS παρέχει επίσης την αυτόματη εκπομπή MSI (πληροφορία ναυτικής ασφάλειας) στα σκάφη που βρίσκονται στη θάλασσα μέσω των CRS.

Το GMDSS ορίζει τις προϋποθέσεις μεταφοράς ασύρματου εξοπλισμού για όλα τα σκάφη που υπόκεινται στη SOLAS και βρίσκοντι στη θάλασσα ανάλογα με τη Θαλάσσια Περιοχή GMDSS στην οποία κινούνται.

Τα σκάφη της SOLAS είναι όλα τα φορτηγά πλοία ολικής χωρητικότητας 300 τόνων και άνω και όλα τα επιβατηγά πλοία εκτός κάποιον εξαιρέσεων. Λεπτομερής περιγραφή των σκαφών της SOLAS υπάρχουν στο ALRS (Κατάλογος Ραδιοσημάτων του Αγγλικού Ναυαρχείου) Τόμος 5.

Τα σκάφη που δεν εμπίπτουν στη SOLAS δεν είναι απαραίτητο να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές μεταφοράς ραδιοεξοπλισμού του GMDSS, αλλά τον χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο γιατί αυξάνει σημαντικά την ασφάλεια στη θάλασσα.

Κάποιες χώρες έχουν ενσωματώσεις τις προδιαγραφές μεταφοράς ραδιοεξοπλισμού στο εγχώριο ναυτικό δίκαιό τους που ισχύει για τα σκάφη που δεν εμπίπτουν στη SOLAS, αλλά φέρουν τη σημαία τους. Για παράδειγμα σε πολλές χώρες οι ναυλωμένες θαλαμηγοί που φέρουν τη σημαία της χώρας πρέπει να έχουν ασύρματο VHF.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM