Takie same oznaczenie stacji brzegowej NAVTEX może być używane przez więcej niż jedną ze stacji brzegowych w 21 obszarach NAVAREA, gdyż dostepnych jest 25 różnych identyfikatorów (od A do Z) dla stacji międzynarodowych i narodowych NAVTEX. Dodatkowo format wiadomości NAVTEX nie zawiera nazwy CRS a jedynie identyfikator. To oznacza, że odbiornik NAVTEX musi posiadać wewnętrzną bazę zawierającą nazwy wszystkich CRS, ich identyfikatory i informacje o NAVAREA do których należą, oddzielnie dla każdej częstotliwości. Każdy odebrany komunikat pobiera dane z bazy danych CRS wprowadzonych ręcznie. To oznacza, że dla każdego identyfikatora CSR powinna być ustawiona właściwa nazwa, gdyż inaczej nazwa wyświetlana w komunikacie będzie niewłaściwa lub jej zabraknie. Ponieważ nazwy CRS się zmieniają (powstają nowe stacje, inne są zamykane), informacje o stacjach powinny być co pewien czas aktualizowane.
Błędne ustawienie nazw CRS nie ma wpływu na poprawne działanie odbiornika NAVTEX.

Ćwiczenia na symulatorze odbiornika NAVTEX

W zakładce Station Setup Pages (dostępne w Setup Mode - NAVTEX View - 490 Names Page lub Setup Mode - NAVTEX View - 518 Names Page) należy określić nazwy stacji wyświetlanych w zakładce filtr stacji i w nagłówkach komunikatów NAVTEX.

Opcja Station Name Selection daje użytkownikowi możliwość ustawienia selekcji stacji na podstawie GPS lub w trybie ręcznym (Manual). Aby zmienić ustawienia należy nacisnąć przycisk RIGHT/LEFT.
  • Jeżeli ustawiono GPS, odbiornik NAVTEX będzie wybierał nazwy CRS najbliższe pozycji statku, w tym samym obszarze NAVAREA
  • Jeżeli ustawiono Manual, wtedy użytkownik może ręcznie wybrać nazwy CRS wyświetlana dla poszczególnych identyfikatorów. Ustawienie błędnej nazwy CRS (na przykład Long Beach (Q) z obszaru NAVAREA XII zamiast Split (Q) z obszaru NAVAREA III) spowoduje wyświetlenie niewłaściwej nazwy CRS po odebraniu komunikatu ze stacji Q. Aby zmienić ustawienia dla identyfikatora stacji, należy przejść do niego i nacisnąć przycisk RIGHT/LEFT.Zmiana Station Name Selection z GPS na Manual dla częstotliwości 518 kHz i ustawienie identyfikatorów stacji: Q na Malin Head CG, R na Roma i U to bez wartości

Zakładka Station Database Setup (dostępna przez Setup Mode - NAVTEX View - 490 Names Page - Station Database lub Setup Mode - NAVTEX View - 518 Names Page - Station Database) służy do zmiany danych o stacjach CRS. Zakładka ta podzielona jest na dwie połowy. Górna połowa wyświetlacza to przewijana lista stacji brzegowych. Dolna połówka pokazuje szczegółowe dane wybranej CRS na liście stacji.

Edycja danych wprowadzonej stacji:
Za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz stację, której dane chcesz zminić (przyciski nawigacyjne RIGHT/LEFT zmieniają położenie kursora w bazie stacji). Naciśnij przycisk EDIT w celu edycji danych stacji w dolnej części wyświetlacza. Nawigując pomiędzy poszczególnymi danymi stacji, można zmieniać je używając przycisków RIGHT/LEFT. Przy zmianie nazwy stacji przyciski RIGHT/LEFT służą do wyboru liter. Przycisk NEXT służy do zapisania litery i przesunięcia kursora w prawo. Przycisk BACKSPACE służy do kasowania litery i przesuwania kursora w lewo. Kiedy wprowadza się szerokość i długość, użycie przycisku NEXT służy do wyboru stopni, minut i miana jako części pozycji. Przycisk nawigacyjny RIGHT/LEFT służy do zmiany wybranego elementu. Po zakończeniu wprowadzania danych naciśnięcie przycisku SAVE powoduje zapamiętanie i uaktualnienie danych a użycie przycisku CANCEL anuluje zmiany.

Wprowadzanie nowej stacji:
Naciśnij przycisk NEW, aby utworzyć nowy zapis w bazie. Zasady wprowadzania danych dla nowej stacji są takie same jak opisano powyżej dla edycji istniejącej stacji.Po zakończeniu wprowadzania danych należy nacisnąć przycisku SAVE lub przycisk CANCEL.

Usuwanie stacji:
Używając przyciski nawigacyjne należy wybrać stację do usunięcia (przyciski nawigacyjne RIGHT/LEFT służą do wyboru identyfikatora stacji). Naciśnij przycisk DELETE. Należy zaakceptować wybór przyciskiem CONFIRM lub anulować za pomocą przycisku CANCEL.Zmiana danych stacji Miami w bazie stacji dla 518 kHz i usunięcie stacji Bushehr