Funkcija memorijsko pretraživanje (Memory Scan) djeluje slično kao funkcija pretraživanje (Scan), time što pri toj funkciji pretražujemo samo prethodno izabrane kanale.

Vježba na simulatoru VHF radio postaje

Prije uključivanja funkcije memorijskog pretraživanja, moramo u ciklus dodati barem dva kanala. Kanale možemo dodavati i izdvajati iz ciklusa, kad je funkcija memorirano pretraživanje isključena. za dodavanje i izdvajanje kanala u ciklus, izaberemo željeni kanal i držimo meku tipku "M/S" dok se ne oglasi dvojni pisak. Funkciju memorijsko pretraživanje uključimo pritiskom na meku tipku "M/S".

VHF radio postaja zaustavi se na kanalu, na kojem prepozna signal. Kada se pretraživanje zaustavi na nekom kanalu, možemo:
  • nastaviti ciklus pritiskom na meku tipku "Adv",
  • trenutni kanal izdvojimo iz ciklusa pritiskom na meku tipku "Del" i nastavljamo ciklus (tako slijedečem ciklusu ne moramo ponovno pritiskati "Adv").

Za isključivanje funkcije memorijskogg pretraživanja pritisnite tipku "C" ili "16".Dodavanje VHF CH 16, VHF CH 06 in VHF CH 15 u ciklus i uključivanje funkcije memorirano pretraživanje

Last modified: Monday, 16 November 2020, 3:05 PM