ΛεξικόGlossary

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2
  ALL

MUF

Η Μέγιστη Χρησιμοποιούμενη Συχνότητα είναι η συχνότητα στην οποία αρχίζει να χαλάει ο ασύρματος. Ο τύπος υπολογισμού της είναι: MUF=f0/cos α, όπου:
h= το ύψος του στρώματος
f0= η πυκνότητα του στρώματος
α= γωνία tg ((d/2)/h)


Page: (Previous)   1  2
  ALL