ΛεξικόGlossary

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

DSC

Ψηφιακή Επιλεκτική Κλήση - Η εκπομπή και λήψη σημάτων DSC είναι μία από τις βασικές λειτουργίες τους ασυρμάτου VHF που επιτυγχάνεται με τον ελεγκτή VHF DSC. Τα σήματα DSC χρησιμοποιούνται για την "επικοινωνία με τον κόσμο" και για τη συνέχιση με φωνητική επικοινωνία.

DTE

Ο DTE, Εξοπλισμός Τερματικών Δεδομένων είναι ένα τελικό εργαλείο που μετατρέπει τις πληροφορίες τους χρήστη σε σήματα ή επαναμετατρέπει τα ληφθέντα σήματα.

Duplex

Τα κανάλια duplex συνήθως χρησιμοποιούνται για επικοινωνία ανάμεσα σε σκάφη και CRS και για λειτουργίες λιμανιού και κινήσεις πλοίων. Με τα κανάλια duplex η εκπομή μπορεί να ακουστεί από τον CRS. Ωστόσο όλοι οι σταθμοί πλοίων που ακούνε το ίδιο κανάλι μπορούν να ακούσουν την εκπομπή του CRS.