ΛεξικόGlossary

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2
  ALL

SSB

Η μονοπλευρική διαμόρφωση (SSB) είναι μία βελτίωση της διαμόρφωσης κατά πλάτος που χρησιμοποιεί πιο αποτελεσματικά το ηλεκτρικό ρεύμα και το εύρος ζώνης.
Η μέθοδος με την οποία εντυπώνεται ο ήχος (πληροφορίες) σε ένα ραδιοσήμα λέγεται διαμόρφωση. Για να διαμορφωθεί ένα ραδιοκύμα πρέπει να του προστεθούν πληροφορίες που μπορεί να ληφθούν σε ένα δέκτη για κάποιο χρήσιμο σκοπό. Είναι μια πολύ αποτελεσματική μέθοδος επικάλυψης της φωνής σας ή άλλων πληροφοριών σε ένα ραδιοκύμα και εκπομπής αυτού του ραδιοκύματος.


Page: (Previous)   1  2
  ALL