SanastoGlossary

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL

ALRS

Ison-Britannian hydrografisen toimiston ALRS julkaisut (6 osaa) on kattava tietolähde, joka kattaa kaikki merenkulun viestinnän osa-alueet.

ALRS Volume 5

Admirality List of Radio Signals Volume 5 on Ison-Britannian hydrografisen toimiston julkaisema. Se sisältää ajan tasalla olevaa ja hyvin järjesteltyä tietoa GMDSS -järjestelmästä:
  • Maailmanlaajuiset viestintävaatimukset hätä-, etsintä- ja pelastustilanteisiin,
  • Ainoa SOLAS vaatimukset täyttävä englanninkielinen GMDSS -opas,
  • Värikaaviot maailmanlaajuisista toiminnassa olevista DSC peittoalueista,
  • Keskeinen tieto GMDSS -järjestelmän opiskelijoille,
  • Helposti päivitettävissä viikottaisista "Admirality Notices for Mariners" -tiedotteista,
  • Päivitetään vuosittain.

AOR-E

AOR-E tarkoittaa Atlannin itäistä merialuetta (engl. Atlantic Ocean Region East). Tämä merialue on yksi neljästä Inmarsat satelliittien peittoalueesta.

AOR-W

AOR-W tarkoittaa Atlannin läntistä merialuetta (engl. Atlantic Ocean Region West). Tämä merialue on yksi neljästä Inmarsat satelliittien peittoalueesta.

ARQ

Automaattinen toistopyyntö (engl. Automatic Request for Repetition). Telex -tyyppi, jota käytetään pääasiassa rutiiniviestien lähetykseen yhden lähettimen ja yhden vastaanottimen välillä.

CER

CER (engl. Character Error Rate/Ratio): ilmaisee radiosignaalin vastaanotossa ilmenevien merkkivirheiden esiintymistaajuutta, voidaan lisätä myös navtex -viestiin. Lisätään yleensä tekstinä riville ennen ZCZC -indikaattoria.


CES

CES (engl. Coast Earth Station) tarkoitaa Inmarsat -järjestelmän maa-asemaa, joka tarjoaa viestiyhteyden eri Inmarsat käyttäjien välille. Maa-asemaa kutsutaan joskus myös nimellä LES (engl. Land Earth Station).


CG

Rannikkovartioston lyhenne (engl. Coast Guard - CG). Rannikkovartiosto on kansallinen organisaatio, joka vastaa erilaisista toiminnoista ja palveluista merellä. Rannikkovartioston vastuualueet vaihtelevat eri valtioissa hyvinkin paljon. Suurimmassa osassa valtioista huolehtii etsintä- ja pelastustoiminnoista (esim. Iso-Britanniassa).


COSPAS

Avaruusjärjestelmä hädässä olevien alusten etsintään.

CRS

Rannikkoradioasema (engl. Coast Radio Station). Rannikkoradioasemat ovat merenkulun radioliikenneasemia, jotka on sijoitettu rannikoille tarkkailemaan hätäradioliikennetaajuuksia, koordinoimaan radioliikennettä ja välittämään laivalta-laivalle sekä laivalta-maihin kulkevaa radioliikennettä. Jotkut rannikkoradioasemat on luokiteltu meripelastuskeskuksiksi, meripelastusalikeskuksiksi tai NAVTEX rannikkoradioasemiksi.

DSC

Digitaalinen selektiivikutsu (engl. Digital Selective Calling). DSC -kutsujen lähettäminen ja vastaanottaminen on yksi VHF -radion pääominaisuuksista, joka on mahdollista VHF DSC -laitteella. DSC -kutsuja käytetään vastaanottajan "herättämiseen" puheliikenteen käymiseen.

DTE

engl. DTE - Data Terminal Equipment: on päätelaite, joka muuttaa käyttäjän syöttämät tiedot signaaliksi tai muuttaa vastaanotetun signaalin takaisin lukukelpoiseksi tiedoksi.

Duplex

Duplex -kanavia käytetään tavallisesti viestintään alusten ja maa-asemien välillä (CRS) sekä satamaoperaatioissa ja alusten liikuttelussa. Duplex -kanavia käytettäessä ainoastaan maa-asema kuulee meidän lähetyksemme. Kaikki samalla kanavalla olevat laivat kuitenkin kuulevat maa-aseman lähetyksen.

EGC

Ryhmäviesti (engl. EGC - Enhanced Group Call) välitetään Inmarsat C järjestelmän kautta. Viestit, joita tätä kautta välitetään ovat joko FleetNet tai SafetyNet -viestejä. SafetyNet -viestejä käytetään MSI -tietojen välitykseen NAVTEX -asemien kuuluvuusalueen ulkopuolella Inmarsat satelliittien peittoalueella.

EPIRB

Radiomajakka (engl. Emergency Position Indicating Radio Beacon), jota käytetään ilmoittamaan vakavassa ja välittömässä hädässä olevan aluksen tai henkilön identiteetti ja sijainti SAR -viranomaisille.

FEC

Engl. Forward Error Correction. Telex -tyyppi, jota käytetään pääasiassa ensisijaisten viestien (hätä, pika, ja turvallisuus) lähetykseen yhdestä lähettimestä usealle vastaanottajalle.

FleetNET

FleetNet -viestit ovat tietylle MES -ryhmälle, kuten kaikki saman yhtiön laivat tai saman lippuvaltion laivat, osoitettuja Inmarsat C EGC -järjestelmällä välitettyjä viestejä.

GMDSS

Merenkulun maailmanlaajuinen hätä- ja turvallisuusjärjestelmä (engl. Global Maritime Distress and Safety System). GMDSS -järjestelmä on tärkeä osa IMO:n (International Maritime Organisation) SOLAS (Safety Of Life At Sea) -konventiota. Se on kansainvälisesti sovittu kokoelma turvallisuusmenettelytapoja, laitetyyppejä ja viestintäprotokollia, joita käytetään turvallisuuden parantamiseen ja hädässä olevien laivojen pelastamisen helpottamiseen.

GPS

Satelliittipaikannusjärjestelmä (engl. Global Positioning System) - GPS hyödyntää 24 maata kiertävää satelliittia, jotka lähettävät tarkkoja mikroaaltosignaaleja. Järjestelmä mahdollistaa GPS -vastaanottimen määrittää paikkansa, nopeutensa, liikkumissuuntansa ja kellonajan. GPS vastaanottimia on laivoilla osana navigointilaitteistoa ja myös joissain EPIRB -malleissa. Vastaanottimet on yleensä kytketty DSC -radiolaitteistoon, esim. VHF -radioon.

GT

Nettotonni (engl. Gross Tonnage) - Laivan koko laskettuna laivan kaikkien suljettujen tilavuudesta.


HF

HF -taajuusalue (engl. High frequency) - tarkoittaa samaa kuin "long wave - LW". Taajuusalue 3MHz ja 30MHz välillä. HF -taajuuksia tulee käyttää hätäviesteihin Merialueilla A3 ja A4.


HRU

Hydrostaattinen painelaukaisin (engl. Hydrostatic Release Unit) on laite, joka automaattisesti laukaisee EPIRBin 4-5m veden syvyydessä.

I/O connector

I/O liitin. Tämän liittimen kautta tietokone vaihtaa tietoa tietokoneen ulkopuolisen maailman kanssa, esim. saa paikkatiedon GPS -laitteelta.

IMO

Kansainvälinen merenkulkujärjestö (engl. International Maritime Organisation) - IMO on noin 60 lakiasiakirjakokoelman takana, jotka ohjaavat sen jäsenvaltioiden säännösten kehitystä merenkulun turvallisuuden parantamiseksi, merenkulkuvaltioiden kaupankäynnin helpottamiseksi ja meriympäristön turvaamiseksi. Tunnetuin näistä kokoelmista on kansainvälinen konventio SOLAS (Safety of Life at Sea).

INMARSAT

Kansainvälinen satelliittitietoliikenneyhtiö (engl. International Maritime Satellite Organisation) - Inmarsat tarjoaa maailmanlaajuisia viestiyhteyksiä erityisten päätelaitteiden kautta. Inmarsat päätelaite ottaa satelliitin kautta yhteyden maa-asemaan. Se tarjoaa luotettavan yhteydenpitopalvelun valtioille, avustusjärjestöille, mediayhtiöille ja yrityksille, joiden tarvitsee kommunikoida syrjäisille alueille tai alueille, joilla ei ole luotettaa maanpäällistä viestintäverkkoa. Inmarsat tarjoaa, kaupallisten palveluidensa lisäksi, GMDSS -viestiyhteyden ilmaiseksi laivoille julkisena palveluna.IOR

Intian valtameren merialue (engl. Indian Ocean Region - IOR). Tämä merialue on yksi neljästä Inmarsat satelliittien peittoalueesta.

ITU

Kansainvälinen televiestintäliitto (engl. International Telecommunication Union - ITU) on YK:n alainen televiestintäasioita hoitava erityisjärjestö.

ITU List of Coast Stations and Special Services (List-IV)

ITU:n lista rannikkoradioasemista ja erityispalveluasemista [engl. ITU List of Coast Station and Special Service Station (List-IV): Tariffs and Taxes]. Yksityiskohtaiset tiedot GMDSS -järjestelmään kuuluvista asemista: MF, HF ja VHF DSC -viestikutsut, CES -asemat, MSI -tiedotteita lähettävät asemat; mukaanlukien NAVTEX -asemat. Asemien kutsutunnus, selektiivikutsunumero ja MMSI -numero; palvelun toiminta-ajat; käytössä olevat taajuudet; lähetysluokka ja tyyppi; liikennetiedotteiden lähetysajat ja vahdinpitoajat; jne. Yksityiskohtaiset tiedot merenkulun radionavigointiin käytetyistä asemista ja asemista, jotka lähettävät erityislähetyksiä muiden asemien ja laivojen käyttöön. Tarjottu tieto: suuntiminen ja DF kalibrointiasemat; radiomajakka- ja tutkamajakka-asemat; asemat, jotka lähettävät aikaa ja standarditaajuuksia; asemat, jotka lähettävät Ursigram -tiedotteita (tiedote auringon aktiivisuudesta ja ionosfääristä); asemat, jotka lähettävät säännöllisiä säätiedotteita ja tiedotteita merenkulkijoille; asemat, jotka tarjoavat lääkinnällisiä neuvontapalveluita.

LES

LES (engl. Land Earth Station) tarkoitaa Inmarsat -järjestelmän maa-asemaa, joka tarjoaa viestiyhteyden eri Inmarsat käyttäjien välille. Maa-asemaa kutsutaan myös nimellä CES (engl. Coast Earth Station).

LRC

(engl. Long Range Certificate) Niin kuin jokainen autoa ajava tarvitsee ajokortin, tarvitsee meriradion käyttäjä radioluvan. Radion käyttäjät SOLAS -konvention ulkopuolella olevilla huvi- ja kauppa-aluksilla, jotka on varustettu pitkän kantaman yhtydenpitovälineillä (MF/HF radio tai satelliittilaitteet), tarvitsevat Avomerilaivurin radioluvan (GMDSS LRC, Long Range Certificate).

LT

(Engl. Local Time) - Tarkoittaa maapallon aikavyöhykkettä, jolla käytetään samaa standardiaikaa (kutsutaan yleensä paikallisajaksi). Suurimmassa osassa vierekkäisistä aikavyöhykkeistä käytetään tunnin toisistaan eroavaa aikaa ja yhteisestä sopimuksesta aika lasketaan erona UTC (koordinoitu yleisaika, engl. Coordinated Universal Time) -ajasta.

LUF

(Engl. Lowest Usable Frequency) Matalin käyttökelpoinen taajuus, jolla saadaan miniteholla aikaan tyydyttävä signaalin kuuluvuus.

LUT

(Engl. Local User Terminal) - LEOLUT ja GEOLUT ovat maa-asemia, jotka vastaanottavat ja käsittelevät hätäviestejä 406 MHz EPIRP -majakoista välittäen ja kooten MCC -valvontakeskukselle tiedot hädässä olevan identiteetistä, sijainnista ja UTC -ajasta.

MCC

COSPAS -SARSAT -järjestelmän valvontakeskus (Engl. Mission Control Centres) - Keskuksen päätehtävä on välittää EPIRB hätäviestit sopivalle MRCC -keskukselle, joka vastaa SAR -toiminnoista alueella, jolla hädässä oleva on.

MES

Satelliittivastaanotin (Engl. MES - Mobile Earth Station) - Yleinen nimitys Inmarsat hyväksytylle päätelaitteelle, jolla saa yhteyden satelliittiverkkoon. Voidaan käyttää sekä merenkulussa ja maalla käytettävistä laitteista.

METAREA

Maailma on jaettu 16 (lisäksi 5 napa-aluetta - ei toiminnassa vielä) meteorologiseen alueeseen (METeorogical AREA). Näitä ovat merialueet, samat ulkorajat kuin NAVAREA -alueilla, joilla tietyillä mailla on vastuullaan meteorologisten tietojen jakamisen koordinointi. METAREA -alueet on jaettu merialueisiin säätiedotusten lähetystavan mukaan (EGC, NAVTEX tai puhe VHF, MF tai HF-taajuksilla)


MF

Keskitaajuus (engl. Medium frequency) - tarkoittaa samaa kuin keskiaalto (MW - Medium Wave). Keskitaajuusalueet ulottuvat 300 aina 3000 kHz. Hätäsanomiin merialueella A2 tulisi käyttää MF -taajuuksia.

MF/HF DSC radio

On lähetinvastaanotin -järjestelmä, joka sallii käyttäjän lähettää tai vastaanottaa tietoja meri MF(Medium Frequency) ja HF(High Frequency) -taajuusalueilla vain DSC:tä(Digital Selective Calling) käyttäen.

MF/HF radio

on lähetinvastaanotin -järjestelmä, joka sallii käyttäjän lähettää tai vastaanottaa tietoja meri MF (Medium Frequency) ja HF (High Frequency) -taajuusalueilla.

MF/HF RT radio

on lähetinvastaanotin -järjestelmä, joka sallii käyttäjän lähettää tai vastaanottaa tietoja meri MF (Medium Frequency) ja HF (High Frequency) -taajuusalueilla vain puheella.

MMSI

Maritime Mobile Service Identity - MMSI (Kansainvälinen Meriradionumero)
on yksilöllinen 9 -merkkinen numero, joka toimii kuten puhelinnumero. Meriradionumero sallii radiota käyttävän tehdä automatisoidun puhelun käyttäen VHF DSC radiota. Meriradionumero myös välittyy automaattisesti DSC -radiokutsun yhteydessä kertoen vastaanottajalle lähettäjän identiteetin. Aluksen rekisteröintivaltion kansallinen viranomainen myöntää meriradionumeron ja sillä voidaan hakea tietoa tietokannoista aluksesta ja sen omistajista.

MRCC

Meripelastuskeskus (engl. Maritime Rescue and Coordination Centre) - Kaikki SAR -toiminnot organisoidaan meripelastuskeskuksista tietyillä merialueilla, jotka tavallisesti rajaavat niiden rannikkoalueita.

MRSC

Meripelastusalikeskus (engl. Maritime Rescue and Coordination Subcentre) - Kaikki SAR -toiminnot organisoidaan meripelastuskeskuksista tietyillä merialueilla, jotka tavallisesti rajaavat niiden rannikkoalueita.

MSI

Merenkulun tiedotteet (engl. Maritime Safety Information) - merenkulku- ja säävaroituksia, sääennusteita ja muita kiireellisiä turvallisuusviestejä, joita laivoille lähetetään.

MUF

Maksimikäyttötaajuus (engl. Maximum Usable Frequency) on taajuus, jolla radiolähetykset alkavat pettää. Se lasketaan kaavalla MUF=f0/cos alpha,
jossa:
h= kerroksen korkeus
f0= kerroksen tiheys
alpha = arc tg ((d/2)/h)

NAVAREA

NAVigational AREA - WWNWS mukaan maailman meret on jaettu 16 maantieteelliseen alueeseen, joita kutsutaan nimellä 'NAVAREA'. NAVAREAt on numeroitu roomalaisin numeroin ja jaettu NAVTEX CRS -asemien kesken, joilla on tunniste kirjainväliltä A-Z.

NAVTEX

NAVigational TELex on järjestelmä merenkulkutiedotteiden (MSI) lähetykseen merialueilla A1 ja A2.

NBDP

Narrow Band Direct Printing - kapeakaistainen suoratulostus

NCS

NCS (engl.Network Co-ordination Station). Täma on INMARSAT -merialueen maasema, joka vastaa sujuvasta satelliittikommunikoinnista. Tämä asema ohjaa järjestelmän käyttäjät oikeille kanaville.

NM

Nautical Mile - Merimaili on pituusmitta. Se vastaa suunnilleen latitudiminuuttia meridiaanilla. Kansainvälisen standardin mukainen määritelmä on: 1 NM = 1,852 m tarkalleen.

NOC

Verkkokeskus (engl. NOC Network Operations Centre) seuraa koko verkon kommunikointiliikennettä.

OTF

Optimiliikennetaajuus (engl. Optimum Traffic Frequency) on tehokkain taajuus radioaaltojen heijastumiseen ionosfäärin kautta kahden pisteen välillä maapallolla. Tavallisesti 85 % MUF -taajuudesta.

POR

POR - Pacific Ocean Region. Tyynenmeren alue. Yksi neljästä INMARSAT satelliittien peittoalueista.

PSA

(engl. Point of Service Activation) PSA on taho, joka on tehnyt sopimuksen INMARSATIN kanssa sen päätelaitteiden aktivoinnista ja asiakkuuksien hoidosta. PSA voi joissain tapauksissa olla paikka, jossa voidaan aktivoida palvelu, myydä laitteistoja ja hoitaa asiakastukea.

PTT

(engl. Press To Transmit - PTT tai “PRESSEL”) on tangenttipainike, joka tavallisesti on mikrofonin kyljessä tai kuulokkeen kädensijassa. Painettaessa tangenttia radio siirtuu vastaanottotilasta lähetystilaan ja päinvastoin.

R/T

Radio Telephony - Puheradioliikenne

RCC

(engl. Rescue and Coordination Centre) - Pelastuskeskus toimii koordinaattorina kaikissa SAR -toiminnoissa alueellaan. Kun RCC toimii vain merenkulun piirissä, sitä kutsutaan nimellä MRCC.

Receiver

Vastaanotin on laite, kuten radion, television tai puhelimen osa, joka vastaanottaa tulevat radiosignaalit ja muuntaa ne ymmärrettävään muotoon.

RT

Radio Telephony on radioliikennemuoto, joka käyttää radiolähetintä radioaaltojen lähetykseen tietyllä taajuudella ja radiovastanotinta vastaanottaakseen radioaaltoka samalla taajuudella. Radioaallot koostuvat elektromagneettisesta säteilystä tietyilla taajuusalueilla. Aaltojen taajuus tarkoittaa aaltojen esiintymistaajuutta sekunnissa.Esim. MeriVHF RT toimii VHF -taajuusalueella, joka ulottuu 156 MHz aina 174 MHz.

Rx

radio receiver - radiovastaanotin

SafetyNET

SafetyNET on järjestelmä EGC MSI -viestien lähetykseen INMARSAT C -järjestelmän kautta kaikille viestejä välittävään satelliittiin kirjautuneille aluksille.

SAR

(engl. Search And Rescue - SAR) on pelastusviranomaisten operaatio, usein hyvin koulutettuja vapaaehtoisia, jossa etsitään hädässä olevia, kadonneita, sairaita tai merellä vammautuneita läheltä ja kaukaa.

SARSAT

Search and Rescue Satellite-Aided Tracking - Satelliittiavustettu SAR -paikannus

SART

Search and Rescue [Radar] Transponder - Kannettava laite, jota käytetään täydentämään hätäsanomajärjestelmiä. Se mahdollistaa laivan/lentokoneen/helikopterin löytävän selviytyneet helposti tutkalla.

SCC

SCC - Satellite Control Centre. Tämä keskus tarkkailee satelliittien toimintaa ja varmistuu niiden oikeasta toiminnasta.

SES

Ship Earth Station - Laivan INMARSAT -päätelaite

Simplex

Simplex on kommunikointitapa, jossa lähetin ja vastaanotin toimivat samalla taajuudella. Simlex kanavilla ei voi lähettää ja vastaanottaa samanaikaisesti. Simplex kanavia käytetään hätä-,pika-,turvallisuus- ja rutiiniradioliikenteeseen satama-, luotsaus- ja laivojen välisissä toiminnoissa.

SMCP

SMCP on pelkistetty versio merenkulun englannista. Se sisältää fraaseja rutiinitilanteisiin, kuten laiturointiin ja hätätilanteisiin.

SOLAS

Safety Of Life At Sea - Kansainvälinen konventio, joka on tärkein turvallisuuteen kauppalaivoilla vaikuttava sopimus. Se jakaa alukset kahteen ryhmään: Solas aluksiin ja Ei-Solas aluksiin. Solas alusten täytyy noudattaa GMDSS -satelliitti ja radiolaitevaatimuksia. Solas aluksia ovat yli 300 GT alukset ja kaikki matkustaja-alukset muutamin poikkeuksin. Yksityiskohtainen kuvaus solas aluksesta löytyy ALRS Volume 5 -kirjasta. Ei-solas alusten ei tarvitse noudattaa GMDSSn vaatimuksia, mutta kasvavassa määrin ne kuitenkin noudattavat niitä meriturvallisuuden parantuessa sen johdosta. Jotkin maat ovat sisällyttäneet GMDSSn vaatimukset lainsäädäntöönsä.

SRC

Short Range Certificate - rannikkolaivurin radiolupa, vaaditaan GMDSS merialueella A1 liikennöivillä aluksilla VHF-radiota käyttävältä henkilöltä.

SSB

Single-sideband modulation (SSB) on radioliikenteen modulointimenetelmä, jossa viesti välitetään poistamalla amplitudimodulaation tuloksesta kantoaalto ja toinen sivunauha. Kysymyksessä on siis yhden sivunauhan lähete ja sillä säästetään sähköä ja taajuskaistaa.

Tx

radio lähetin

UTC

Coordinated Universal Time - koordinoitu yhteisaika. Tarkka atomiaikastandardi. aikavyöhykkeet esitetään positiivisina tai negatiivisina utc ajasta. paikallisaika on UTC + aikavyöhyke + kesäaika.

VHF

Very High Frequency - taajuusalue välillä 156 MHz ja 174 MHz, joka sisältää 57 VHF -kanavaa.

VHF CH

VHF kanava - VHF taajuusalue sisältää 57 kanavaa väleillä 1-28 ja 60-88.

VHF DSC radio

VHF DSC radio: on lähetinvastaanotin järjestelmä, joka mahdollistaa viestien lähetyksen ja vastaanoton vain DSCtä käyttäen.

VHF radio

on lähetinvastaanotin järjestelmä, joka mahdollistaa viestien lähetyksen ja vastaanoton.

VHF RT radio

on lähetinvastaanotin järjestelmä, joka mahdollistaa viestien lähetyksen ja vastaanoton vain puheella.

WWNWS

World Wide Navigation Warning Service - Merenkulkuvaroitusjärjestelmä. Se on koordinoitu koko maailman kattava järjestelmä merialueille A1 ja A2.


Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL