SES

Ship Earth Station - terminal statkowy do komunikacji w systemie Inmarsat

» Słownik pojęć